• Komplexní informační systém na míru pro obchod, výrobu a servis.

Moderní IS přesně pro vás

OR-SYSTEM Open poskytuje aktuální a relevantní informace pro efektivní řízení společnosti. Informace jsou vždy po ruce, na správném místě a ve správný čas. OR-SYSTEM Open umožňuje datové a objektové doplňování o další specifické části informačního systému například: PLM/PDM, CAD/CAM, MES/MOM, Microsoft Office a další.

Naprostá přizpůsobivost řešení

 • Vývoj a implementace vlastního ERP
 • Uživatelská konfigurace pracovního rozhraní (vzhledu i funkcionality)
 • Snadná tvorba vlastních tiskových reportů a exportů dat
 • Doplnění vlastní funkcionality pomocí uživatelských maker, která zajistí požadovanou funkcionalitu

Podrobnosti

Jsme zkušený tým

 • Již více než 28 let vyvíjíme a implementujeme vlastní ERP systém
 • „důvěrně" známe prostředí a potřeby českých a slovenských firem
 • každý zákazník má svého odborného garanta, který se osobně stará o rozvoj IS
 • zajímáme se o dlouhodobě plodnou spolupráci, pořádáme workshopy a zjišťujeme nové potřeby zákazníků, kterými se inspiruje OR-SYSTEM Open
 • HelpDesk podpora 24x7 (garantovaná doba odezvy SLA)

Podrobnosti

Spolupráce s vysokými školami

 • naši specialisté pravidelně přednáší na vysokých školách
 • studenti mají možnost pracovat v reálném ERP systému
 • využití a implementace závěrů výzkumu z akademické půdy do informačního systému
 • z vývoje a implementace vypisujeme ročně několik témat pro bakalářské a diplomové práce
 • umožňujeme studentům referenční návštěvy u vybraných zákazníků
 • pro studenty nabízíme možnost stáže v centrále OR-CZ, kdy se zapojí do pracovních týmů a během studia pracují na konkrétních projektech

Podrobnosti

Pomáháme našim zákazníkům v růstu

Pro koho je OR-SYSTEM Open určený?

OR-SYSTEM Open je určen pro ty, kteří chtějí moderně, sofistikovaně a procesně řídit obchodní, výrobní a servisní společnosti. Pokryje všechny podnikové procesy a poskytuje informace potřebné pro efektivní řízení podniku bez ohledu na jeho velikost a charakter výroby. S přehledem zvládne plánovat a řídit kusovou, sériovou i hromadnou výrobu.

Výrobní a obchodní společnosti

nasazení

uživatelů

 •  řešení pro společnosti od 20 do 2000 zaměstnanců

 • řízení a optimalizace obchodu

 • plánování a optimalizace řízení zásob (prodej, nákup, skladování)

 • vlastní integrované plánování kapacit APS

 • obrovské zkušenosti s integrací provozu vzdálených lokalit a jejich konsolidací

 • kapacitní plánování a řízení nedokončené výroby

 • technická příprava výroby s integrovaným PLM a PDM

Co nabízíme

OR-SYSTEM Open je modulární systém podporující všechny podnikové procesy. Vše se odehrává v jednotném prostředí bez nutnosti komunikačních rozhraní.

Technologické jádro systému (ORCore)

Jádro systému

Nové jádro - ORCore představuje robustní základ, na kterém je postaveno celé řešení ERP OR-SYSTEM Open. ORCore umožňuje provoz nové generace ERP a podmnožiny datového modelu původního OR-SYSTEM v jednotném systémovém a provozním prostředí. Uvedená vlastnost umožňuje nové generaci dle potřeby využít komponenty původní generace, zejména pokud se jedná o specifickou funkcionalitu. Jedná se tedy o kooperaci komponent obou generací nad jedním datovým modelem a cílené využití v praxi optimalizovaných komponent původní generace dle potřeby, zejména komponent implementujících funkce, které nejsou v daném období zahrnuty do standardu nové generace OR-SYSTEM Open, přesto jsou uživateli k dispozici. ORCore je nezávislý na dodavatelích třetích stran a je odolný proti vnějším SW vlivům. Zajišťuje jednotnou technologii pro všechny moduly vizáž, komunikaci s daty – sjednocuje informační systém. ORCore Builder nabízí rozšíření jádra ORCore pro tvorbu individuálních zákaznických agend, návrhu tabulek, včetně jednoduché vazby. ORCore Developer, vývojový framework jsme připraveni poskytnout i pro vlastní využití našim zákazníkům nebo externím vývojovým týmům jako základ pro jejich systém.

Mezi hlavní vlastnosti jádra systému patří:

 • Otevřený a zdokumentovaný datový slovník
 • Editor pro customizaci dialogových formulářů a menu
 • Uživatelský nástroj pro tvorbu filtrů
 • Uživatelský nástroj pro tvorbu exportů dat
 • Řízení přístupových práv
 • Podpora práce s externími i interními čárovými kódy (1D, 2D)
 • Možnost cizojazyčných mutací
 • Editor MAKRO jazyka pro customizaci aplikací a procesů
 • Integrované WorkFlow
 • Univerzální komunikační rozhraní na SW třetích stran
 • Generátor tiskových reportů - JASPER Reports

Administrace

Prostřednictvím modulů administrace je možno organizovat a kontrolovat základní činnosti:

 • provádět konverze dat při přechodu mezi jednotlivými verzemi OR-SYSTEM Open,
 • provádět potřebné konverze a správu dat z nebo do jiných prostředí (ORACLE, INFORMIX, MSSQL, MYSQL, DB2, EDI...),
 • parametrizovat způsob převodu dat z a do jiných systémů prostřednictvím webových služeb,
 • provádět rozsáhlejší datové operace (přečíslování, převody dat do jiných systémů apod.),
 • nastavit a řídit předávání zpráv v rámci firmy pomocí Workflow,
 • řídit číslování všech typů a druhů skladových i obchodních dokladů OR-SYSTEM Open,
 • řídit EDI komunikaci s jinými subjekty,
 • spouštět více tiskových programů z různých modulů v dávkách.

Administrace obsahuje tzv. kontrolní programy, které například prověří, zda jsou data po mimořádné události korektní se zaměřením na zakázky, výrobky a stavy na skladech.  Dále správu aktuální verze OR-SYSTEM Open a změny – nabízí administrátorovi pomocné informace k úspěšnému přechodu mezi dvěma verzemi.

Makra a uživatelská customizace

Představují doplňující, uživatelsky orientovaný nástroj na customizaci standardního nastavení OR-SYSTEM Open. Představují matematickou a logickou podporu pro specifické nastavení procesu uživatele. Makrem rozumíme vzorec zapsaný ve formě textového řetězce se syntaxí podobnou běžným makrojazykům. Makra umožňují v modulech OR-SYSTEM Open zobrazovat uživatelem definované vypočtené hodnoty, automaticky rozhodovat o způsobu zpracování např. v procesu tvorby TPV, kontrolovat a nabízet vstupní hodnoty zadané uživatelem při pořizování nových záznamů. Využití MAKRA je možné i v tiskových programech při parametrickém spouštění a definování zobrazených dat. 

Technologická a prezentační podpora

Aplikační software je proveden ve třívrstvé architektuře klient-server, přičemž kontrolní a prezentační vrstva je na klientu (nativní klient). Algoritmy zpracování a práce s daty probíhá v bezpečném prostředí databázového serveru. Mezi jednotlivými moduly systému jsou vytvořeny vazby tak, aby byly podchyceny všechny datové toky řízené organizace. Podporuje správu informačního systému a umožňuje kvalifikovanému uživateli účelně řídit chod celého informačního systému a ve velké míře kladně ovlivňovat práci jednotlivých koncových uživatelů. Část je určena pro klíčové uživatele, kteří se v rámci své specializace podílejí na vytváření uživatelského rozhraní, provádějí rozsáhlejší hromadné operace s daty nebo aktivují a parametrizují některé ze speciálních nadstavbových funkcí pro koncové uživatele. Prostřednictvím této skupiny programů může správce systému provádět a organizovat základní činnosti:

 • řídit přístup uživatelů k jednotlivým oblastem, modulům, skupinám programů i programům OR-SYSTEM Open,
 • podílet se na tvorbě uživatelského rozhraní, vytvářet uživatelské mutace obrazovek a tisků,
 • řídit archivaci změn nejdůležitějších dat OR-SYSTEM Open,
 • přímým přístupem k datům provádět kontroly jejich správnosti, včetně možnosti hromadných úprav a oprav,
 • vytvářet firemní a uživatelské filtry pro jednotlivé datové tabulky,
 • distribuovat uživatelské „poptexty“ (popisné texty).

Přístupová práva

Jsou důležitým systémovým nástrojem OR-SYSTEM Open, jehož prostřednictvím správce řídí přístup jednotlivých uživatelů k různým objektům. Z hlediska ochrany jsou definovány tyto objekty: záložka, menu, program, funkce programu, položka souboru/tabulky. Objektová ochrana je řízena víceúrovňově, je tedy možno zakázat nebo povolit vstup skupině uživatelů a z tohoto zákazu nebo povolení opět definovat výjimky pro jednotlivce.

Report a export

OR-SYSTEM Open zaintegroval do jádra osvědčený nástroj pro tvorbu tiskových sestav a reportů -  JasperReports, který je vyvíjen jako OR-SYSTEM Open v Java, tj. přináší nezávislost na HW platformách (Windows, Linux). JasperReports využívá „open source“ knihoven pro svou práci (např. pro tvorbu grafů a tisk čárových kódů).  Reporty generované JasperReports mohou být exportovány do formátů PDF, OpenOffice, MSOffice, HTML. JasperReports umožňuje generovat reporty obsahující tabulky, obrázky (statické i dynamické), různé typy grafů (koláčový, sloupcový, spojnicový, …), čárových kódů (EAN128, Code39, 2of5, …), grafických elementů jako jsou loga, čáry, čtverce, kružnice, atd. Vzhled výstupu je dán vstupní šablonou – XML souborem s příponou .jrxml. Tyto šablony je možné napsat ručně, nebo vytvořit pomocí grafického návrháře tiskových sestav iReport. V OR-SYSTEM Open je k dispozici sada vzorových šablon, ze kterých můžete vyjít při tvorbě vašich vlastních. Grafický návrhář iReport umožňuje vytvářet vzhled výstupu tak, jak bude vypadat při tisku. Je to podobné jako ve MS Wordu či Open Office Writeru. 

Připojení dokumentu 

Umožňuje archivaci elektronických dokumentů vzniklých jak v rámci OR-SYSTEM Open (faktura, objednávka, dodací list, …) tak i mimo OR-SYSTEM Open (výkresová dokumentace, montážní návody, fotky,…) formou ukládání, správy a přístupu k jednotlivým dokumentům na samostatné datové úložiště s řízeným přístupem. Pro náročnější řešení integrujeme PLM / PDM nadstavby pro správu, sdílení, fulltextové vyhledávání, atd.

Podpora čárových kódů

OR-SYSTEM Open plně podporuje využívání čárových kódů buď pro interní potřebu efektivního pořizování dat a sledování (řízení výroby, skladování apod.) nebo pro externí použití, zpravidla pro označování produktů a zboží pro obchod. Nasazení čárových kódů je velice rozmanité podle konkrétních potřeb uživatelů a není v OR-SYSTEM Open vázáno na některou oblast, prostupuje celým informačním systémem, jeho jednotlivými moduly tak, jak během implementace vzniká potřeba automatické identifikace – potřeba aplikace čárových kódů (1D, 2D) přinášející výraznou úsporu času, přesná a aktuální data, naprostou průhlednost evidence a omezení chybovosti způsobené tzv. lidským faktorem zejména do obchodu, přepravy a logistiky obecně.

Workflow

Ačkoliv se výraz „workflow“ nepřekládá, jeho český ekvivalent „pracovní tok“ je poměrně výstižný. Představuje strukturovanou a měřitelnou sadu činností sestavených tak, aby vytvářela specifikovaný výstup. Slouží například k vyjádření jednotlivých firemních útvarů (středisek) k přiřazeným úkolům, např. obchodním zakázkám, fakturám, projektům, reklamacím, apod. „Vyjádřením“ je primárně schválení nebo odmítnutí (př. požadovaného termínu v řádku zakázky,…). „Vyjádření“ v sobě může zahrnovat další podmínky např. cenu, množství, kvalitu, apod. Z toho důvodu je k vyjádření možno přiřadit textové poznámky. Modul využívá různé šablony definující, které útvary (role), v jakém pořadí a s jakou prioritou se budou vyjadřovat a jakou obdrží zprávu / notifikaci. Cílem je rychlé, řízené a kvalifikované rozhodnutí v monitorovaném procesu. 

Traceability

Umožňuje řízení toku šarží materiálu (surovin) a polotovarů, které vstupují do finálních výrobků a jejich začlenění do SCADA (Supervisory Control And Data Acquisiton) systému.  Traceability je možné nastavit pro tok materiálu pro všechny suroviny a výrobky, nebo omezit jenom na část surovin, výrobků a skladů. Funkce traceability umožňují detailní zpětné sledování šarží surovin a polotovarů, které vstupují do vyšších sestav. Např. šetření dle řádku dodacího listu, dle výrobního čísla a podobně. 

Mobilní aplikace

Mobilita – rychlost – kdykoliv a kdekoliv online - symboly dnešní doby. OR-SYSTEM Open „jde s dobou“, přináší managementu v logistice, výrobě, servisu, financích potřebné nástroje a mobilní, převážně android aplikace. Za dlouhá léta jsme už otestovali a předali různé platformy do provozů našich klientů, včetně průmyslových terminálů, od nositelných po velké displaye. Aplikace připravujeme tzv. „prototypovým způsobem“ s variabilním ovládáním a konektivitou k síti (Wifi, 3G, LTE,…). Mobilní aplikace OR-SYSTEM Open mohou spolupracovat s dalšími službami v zařízení - telefonní seznam, navázaní spojení, SMS, Fotoaparát, GPS pozice, Notifikace, přičemž v běžné činnosti lze použít cenově dostupná zařízení.

Obchod

Obchod

Svými jednotlivými moduly splňuje maximum požadavků zákazníků z výrobních a obchodních organizací v různých oborech činnosti. Počínaje řízením nabídkového a poptávkového procesu, nákupem potřebných surovin, materiálů, polotovarů i hotových výrobků nejen pro výrobu, ale také pro běžnou potřebu firmy. Vysoce ceněnou kapitolou je komplexní oblast skladování vyrobeného nebo nakoupeného zboží, jeho prodej, balení, značení, treacebility, expedice, atd. Celý životní cyklus může být navázán na integrované Workflow. Jednotlivé procesy jsou trvale vyhodnocovány a pro svoji vysokou parametrizaci a nezávislost na druhu výroby je část OBCHOD určena k použití u širokého okruhu zákazníků OR-SYSTEM Open.

Základní výhody modulů OBCHOD:

 • Rychlá orientace a automatizace procesů v potřebách výroby (MRP), prodeje, nákupu a logistiky
 • Vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých nabídek / poptávek, spolupráce s CRM
 • Komunikace s veřejně dostupnými internetovými zdroji (obchodní rejstřík, registr plátců DPH atd.)
 • Tvorba podkladů pro Intrastat, včetně exportu na portál celního úřadu
 • Kontrola kredibility firem pomocí databáze CreditCheck
 • Automatická aktualizace kurzovního lístku z portálu ČNB
 • Tvorba objednávek na přepravu pro přepravní společnosti např. TOPTRANS, Česká pošta apod.
 • Podpora elektronického obchodování, prioritně Centrik (NetDirect), ale i další e-shopy
 • Uživatelská tvorba reportů a přehledů, výstupy na Intranet/Internet
 • Univerzální rozhraní pro MES (Manufacturng Execution Systems)

Prodej

Je připraven k zajištění veškerých obchodních aktivit směrem od výrobce k uživateli, od dodavatele k odběrateli, od nabídky k faktuře. V koordinaci s CRM se podílí na správě ceníků, tvorbě nabídek a kupních smluv, zpracování expedičních, dodacích a účetních dokladů. Aktualizují a udržují údaje o dodavatelích a odběratelích, obchodních partnerech, bankách a bankovních účtech, platebních, dodacích a adjustačních podmínkách, celních sazbách, kursech měn, atd. Nedílnou součástí jsou aplikace individuálních odběratelských slev zejména pro firmy poskytující zákaznické ceny nebo slevy na koncové odběratele.

Poptávky a nabídky

Rozšiřuje OR-SYSTEM Open v oblasti Prodeje, Nákupu a CRM. Poskytuje nástroje pro řízení procesu  tvorby a monitoringu schvalování poptávek a nabídek. Pomáhá analyzovat vývoj obchodního vztahu se zákazníkem s možností vyhodnocení úspěšnosti obchodních případů. Samozřejmostí je administrace průběhu komunikace se zákazníkem, upřesňování nabídky, schválení a završení kupní smlouvou. V oblasti Nákupu celý proces začíná tvorbou poptávky, dále zaevidováním přijaté nabídky s možnou vazbou na nákupní ceník a nákupní objednávku. Obě oblasti jsou tímto modulem navzájem aplikačně propojeny. Je možno hromadně vytvořit novou poptávku na dodavatele ke zjištění aktuálních nákupních cen. Mezi jednotlivými stavy obchodního případu (poptávka, nabídka, objednávka) jsou vytvářeny logické vazby, které umožňují rychlé a přehledné zobrazení aktuálního stavu a následné vyhodnocení dle obchodních referentů, výrobního sortimentu nebo jiných kritérií.

Obchodní projekty

Vede kompletní evidenci obchodních projektů a sdružuje obchodní doklady k danému projektu. Modul řeší obchodní případy vyžadující rozsáhlejší a časově dlouhodobou evidenci formou projektu, zejména z pohledu následujících informací: název projektu, číslo účetní zakázky, osoby, plánovaná hodnota projektu, definice záloh, milníky projektu (plánované a skutečné termíny), status projektu. Z projektu je možné vytvářet nebo zobrazit příslušné obchodní doklady: nabídky, zálohové faktury, expediční příkazy, dodací listy, faktury včetně automatické vazby na daný projekt.

Nákup

Modul přináší všechny funkce pro nákupní a zásobovací činnosti firmy a efektivní hospodaření se zásobami. Návrhy nákupních objednávek vytvořené oprávněnými žadateli mohou být postupovány definované osobě, která je oprávněna jednotlivé požadavky slučovat a upravovat. Následně upravené požadavky jednoduchým způsobem převedete do konkrétních objednávek. Důležitou schopností je automatizace zpracování návrhů objednávek, které jsou výsledkem propočtů potřeb MRP. Sledování stavu plnění objednávek, aktuálního stavu skladových zásob, plnění stanovené výše pojistných zásob, limitů čerpání materiálu, průměrných střediskových spotřeb jsou dalšími funkcemi modulu Nákup.

Skladové hospodářství 

Modul umožňuje sledování stavu a toku zásob a finančních prostředků vynakládaných na skladové zásoby jednotlivými středisky a odděleními organizace. Pohyb zásob je kontrolován z věcného a účetního hlediska s přenosem do účetnictví.

Mezi základní funkce Skladování patří:

 • správa skladových míst (sklad reklamační, střediskový, konsignační, celní, fiktivní, atd.)
 • management skladových položek, jejich vyhledávání
 • tvorba všech druhů skladových pohybů (příjmy a výdeje zakázkové i neadresné, přesuny, přecenění, inventury) včetně traceability
 • řízení skladových cen (oceňování metodami pevných cen, průměrných cen, průměrných cen se sledováním cenové odchylky a rozpouštěním nákladů, FIFO)
 • optimalizace stavu zásob
 • tisk průvodních dokladů, deníků, výkazů, reportů a statistik pro skladovou a účetní evidenci.

OR-SYSTEM Open má širokou paletu variant řešení v oblasti řízení zakladačových skladů v přímé vazbě na obchodně-logistické a výrobní procesy. Například řízené umístění výrobků, polotovarů, komponent, materiálů v zakladačových skladech - s ohledem na objem, hmotnost, optimalizaci naskladnění, vhodnost sortimentu, četnost pohybů, vzdálenost, doporučit výběr z buněk s ohledem na balení a termín uložení zásoby. K dispozici jsou uživatelské nástroje pro automatickou identifikaci pomocí různých technologií, např. 2D / 3D čárového kódu, apod.

Servis

V integraci s  procesy CRM a odkrývá business potenciál („cross selling“). Servis pomáhá sledovat servisních zásahy prováděných vlastními pracovníky nebo třetí stranou. Poskytuje informace o nákladovosti zásahu v členění: materiál, práce, dopravní a ostatní náklady. Samozřejmostí je sledování poruchovosti konkrétního vyrobeného kusu už od jeho instalace.

Reklamace

Řeší reklamačních řízení se zákazníky, včetně vazeb na jednotlivé způsobitele (Prodejní objednávky, Dodací listy, Faktury). Modul řídí reklamační proces z pohledu příčin včetně vyjadřování a schvalování kompetentních pracovníků a podporuje jednotlivé kroky pro úspěšné vyřízení reklamace (dobropis, sleva, náhrada, oprava).  Významnou funkcionalitou v procesu reklamace je spatná traceabilita s rozpadem od výrobního čísla finálního výrobku po nejnižší úroveň – nakupovaný materiál a jeho šarži. Tiskne reklamační protokoly a pomáhá vyhodnocovat reklamace.

EDI

Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je moderní komunikační technologie založená na „nepapírovém“ obchodním styku. Lze ji jednoduše definovat jako „elektronickou výměnu obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými subjekty nebo aplikacemi“. Strukturované zprávy představují informace předávané v předem stanoveném formátu a normalizované jak z hlediska obsahu, tak i významu. Cílem EDI je nahrazení papírové dokumentace elektronickou, snížení nákladů spojených s jejich tvorbou a výměnou a současně zvýšení efektivity a kvality procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako dokumenty „papírové“. OR-SYSTEM Open podporuje zpracování libovolných vstupních (přijatých) i výstupních (odchozích) elektronických dokumentů (EDI zpráv). Komplexní řešení zahrnuje příslušný komunikační software, konvertor EDI zpráv a aplikační software pro zpracování informací z elektronického dokumentu v OR-SYSTEM Open.

Konfigurátor objektů

Konfigurátor objektů

Máte širokou variabilitu svých vyráběných produktů? Je pro vás klíčová rychlost a flexibilita v obchodování, přesnost a sepětí se zakázkovým TPV? Chtěli byste centrálně řídit cenové mapy dle teritorií vašich obchodních partnerů? Potřebujete „jednou provždy“ vyřešit logické vazby mezi oddělením obchodu a konstruktéry? Orientujete se na komplexní procesní automatizaci od nabídky až po generování konkrétních CNC programů ve výrobě a balicích předpisů v expedici?

Konfigurátory objektů jsou dlouholetou praxí ověřené nástroje pro efektivní automatizaci procesů Obchod – TPV – Výroba – Logistika. Klient si může vybrat různé možnosti, jak s konfigurátory pracovat, a to i za pomoci grafických prvků (detailních obrázků), doplňujícího textu různého typu. Konfigurátor je vlastní komponentou našeho informačního ERP systému a to je jeho velká přednost.

Konfigurátory OR-SYSTEM Open přinášejí výrazné konkurenční výhody a přínosy jak firmě, tak jednotlivým pracovníkům, mj.:

 • eliminaci chyb a rychlejší zaškolení nováčků v týmu i rozsáhlé sítě obchodních partnerů,
 • velké finanční úspory (vyrobitelnost zakázkového řešení, snížení reklamací, detailní vazba na TPV a popis vlastností do smluv s koncovým odběratelem výrobku),
 • nové příjmy (rychlejší práce, více zvládnutých nabídek a úspěšných zakázek).

Konfigurátor objektů je ve výsledku vysoce strukturovaná, uživatelsky customizovatelná aplikace vhodná pro všechny výrobní a obchodní společnosti s různými komoditami.

Metriky/vlastnosti a jejich hodnoty

Prvním krokem k tomu, aby bylo možno nějaký objekt popsat, je nutno mít definovány vlastnosti (metriky), které chcete na objektu sledovat a hodnotit. Vlastností může být ve své podstatě jakýkoliv náhled na daný objekt, jehož variabilitu lze definovat odpovídajícími hodnotami. Každý konkrétní objekt nabývá v konkrétní vlastnosti konkrétní hodnotu.

Vlastnosti dělíme na dvě kategorie – základní a konkrétní, konkrétní vlastnost je odvozena od vlastnosti základní a dědí z tohoto vztahu množinu hodnot, kterých může vlastnost nabývat. Tím je možno pracovat s příbuzností/vztahem mezi vlastnostmi. Dle potřeby je možno hodnoty sestavovat do různých skupin, se kterými lze dále pracovat

Sestavení a řízení konfigurátoru

Konfigurátor je své podstatě definovaná sada vlastností, kterými chceme vybraný objekt konfigurovat, tedy popsat, a na základě těchto vlastností objekt zpětně vyhledat pro další zpracování. Sada vlastností musí být taková, aby každý objekt jimi konfigurovaný byl jednoznačný.

Konfigurátor i každá vlastnost může být vybavena uživatelsky definovaným makrem, které umožní proces konfigurace řídit, automatizovat výběr hodnoty na základě hodnot vlastností předchozích, vyhodnocovat výjimky, tedy vylučovat z výběru hodnoty opět na základě hodnot vlastností předchozích.

Konfigurace skladové položky

Základním objektem, pro který byl vlastně nástroj konfigurátor vyvinut je skladová položka, a to jak vyráběný produkt (finál, polotovar), tak i nakupovaný materiál. Přidanou hodnotou konfigurace tohoto objektu je možnost generování uživatelského identifikačního kódu, a možnost cenotvorby, kdy každá vlastnost sady konfigurátoru může být vybavena parametry pro výpočet ceny.

Konfigurace množství na zakázce, skladové zásoby

Konfigurátor skladové položky můžete vybavit i vlastnostmi, které charakterizují určité definované množství dané skladové položky. Tímto množstvím může být skladová zásoba umístěná na konkrétním skladovém místě určité šarže, množství produktu na řádku prodejní objednávky nebo výrobní zakázky, množství nakupovaného materiálu na řádku nákupní objednávky.

V množině těchto objektů lze poté filtrovat nejen podle vlastní konfigurace, ale i dle konfigurace nesené skladové položky. Konfiguraci těchto objektů lze dále využít i v další funkcionalitě, příkladem může být definice posloupnosti řádků výrobních zakázek při zaplánování do výroby, a jiné.

Vyhledání a filtrace konfigurovaného objektu

Nejzákladnější přidanou hodnotou konfigurace objektů je jejich zpětné vyhledání dle hodnot podmnožiny vlastností, a to nejen na základě konkrétního konfigurátoru, ale napříč všemi konfigurátory.

Reportování konfigurace objektu

V případě objektu, který je nakonfigurován, je možno vložit hodnoty jeho konfigurace do libovolného reportu, což plyne z toho, že konfigurace je uložena v úložišti DB datového modelu IS.

TPV dle konfigurátoru 

Cílem této funkcionality je automatizace tvorby individuálního TPV konkrétního nakonfigurovaného výrobku bez zásahu pracovníků konstrukce a technické přípravy výroby, a to na základě: „představitelového TPV“ (šablony), hodnot vlastností konfigurace výrobku a předem definovaných vlivů těchto hodnot na komponentu kusovníku nebo operaci technologického postupu za pomoci uživatelsky definovaných maker.

Vznik nové konkrétní komponenty kusovníku je plně automatizován. Z toho plyne, že obchodník stojí na startu vzniku nového povoleného výrobku a celý proces tvorby potřebného TPV je automatizován bez zásahu další osoby.

Konstrukce a technologie

Konstrukce a technologie

Velmi významnou oblastí v OR‐SYSTEM Open je Konstrukce a technologie. Představuje základní soubor nástrojů pro práci konstruktérů a technologů. Svými moduly zcela pokrývá požadavky standardních CAD systémů nebo sofistikovaných nástrojů PLM, PDM a svým SW rozhraním dovoluje bezproblémovou spolupráci s těmito specializovanými konstruktérskými nástroji. Jako rozsáhlý systém SW podpory vývoje a technické přípravy výroby, založený na principu skupinových technologií, spravuje údaje o výrobním zařízení (stroje, skupiny strojů, pracoviště), pracovnících (včetně profesí), podnikových kalendářích a výrobcích. Konstrukce a technologie sleduje historii změn operací, jde o významný nástroj změnového řízení dle norem řízení kvality a odpovídá požadavkům ISO norem na průkaznou dokumentaci. 

Konstrukční kusovníky

Zajišťuje komunikaci mezi PLM/PDM a OR-SYSTEM Open. Vytvořené výkresy v CAD konstruktér schválí v PDM, které vygeneruje XML soubory. Modul importu automaticky načítá vygenerovaná XML z PDM, přebírá definovanou strukturu XML a naplní data od ERP. Z XML načítá data Konstrukčního kusovníku a v úloze Konstrukční kusovník čeká na schválení konstruktéra. Po schválení kusovníku je transformován do standardního kusovníku v OR-SYSTEM Open. Druhou částí je import žádanek pro nakupované položky. Konstruktér zasílá žádanku, nákupčí ji převezme a založí novou nebo spáruje s již založenou položkou v Katalogu položek. Uložením požadavku je žádanka vyřízena a systém automaticky zašle ID položky do PDM, který si ho převezme a uloží ID do své knihovny. Při znovupoužití položky žádanka už nevzniká a zasílá konkrétní ID položky do OR-SYSTEM Open.  

Napojení CAD/PDM/PLM

Konektor představuje řízenou obousměrnou komunikaci mezi PLM (Teamcenter) a OR-SYSTEM Open. Rozlišujeme Konektor pro kusovníky, technologické postupy, obrazové informace a související data. Dále Konektor pro workflow a změnovou službu. Integrace s CAD Solid Works na novém konektoru je v provozu a konektory jsou architektonicky připraveny i pro jiná PLM/PDM/CAD řešení. 

Technologické Kusovníky 

Základním posláním modulu Kusovníky je tvorba a správa kusovníků výrobků. Poskytuje konstruktérům výkonné nástroje, z nichž nejvýznamnějším je Konstrukční katalog. Modul disponuje řadou výběrových funkcí a reportovacích programů, umožňujících tvorbu přímých, inverzních, množstevních, strukturních a stromových znázornění kusovníků, potřebných přehledů a porovnání, stejně jako programy efektivně podporujícími změnová řízení. Kusovníky dovolují práci s představitelem (barevné variace, velikosti, varianty provedení), s různými daty platnosti pro komponenty a materiály (časové řezy), s libovolnými textovými informacemi (rozpiska materiálů apod.), s libovolnými připojenými dokumenty (výkres, obrazová dokumentace atd.).

Technologické postupy 

Slouží k efektivnímu zpracování časových a mzdových norem, materiálových a kapacitních požadavků. Definuje časovou posloupnost výroby a její materiálové zabezpečení. Technologický postup obsahuje nejen aktuální informace o výrobě, ale současně dovoluje sledovat historii změn jednotlivých operací a tím se stává významným pomocníkem změnového řízení splňujícím všechny nároky, kladené na uživatele normami pro řízení kvality. Účelným využíváním předem nadefinovaného katalogu operací lze dosahovat velmi efektivní tvorby technologického postupu. Totožné operace v technologických postupech vycházející z určitých norem, lze uložit do tohoto katalogu a při tvorbě technologických postupů se na katalog odvolávat. Při změně normy operace je zajištěna automatická aktualizace všech technologických postupů, které příslušnou operaci obsahují. Pro další zobecnění katalogu při tvorbě technologického postupu jsou k dispozici tzv. koeficienty pro stanovení materiálových vlastností, které ovlivňují použitou normu operace.

Katalog operací 

Velmi usnadňuje práci technologa všude tam, kde používá předem dané normované operace a tím jednotlivé technologické postupy velmi efektivně skládá. Spolu s funkcí kopírování v technologických postupech umožňují technologovi okamžitě vytvářet technologické postupy bez časových ztrát. Práce s Katalogem operací pomáhá při vytváření nových a aktualizaci stávajících technologických postupů. Využívá se tam, kde jsou operace shodné pro několik různých výrobků. Při vytváření nového technologického postupu technolog jen skládá nový postup z již předem připravených operací, které mají vyplněny předem všechny náležitosti. 

Nářadí, Formy 

Specializuje se na evidenci a sledování využití nářadí nejen pro účely oblasti Konstrukce a technologie, ale pro řízení celého výrobního procesu. Nářadí umožňuje sledování životnosti a opotřebení nářadí, jeho spotřeby, plánování nákupu a jeho zakalkulování do nákladů. Jednotlivé kusy nářadí jsou vázány na konkrétní operaci technologického postupu a sledovány v samostatném souboru. Výrobní zakázky a jim přiřazené technologické postupy obsahují i „nářaďové“ operace, obdobně součástí zakázkových kusovníků jsou příslušné nářaďové pozice. Modul Nářadí je možné využívat i v provozech, kde jsou používány formy (lisovny). Forma je založena jako nářadí a je možné k ní nadefinovat další potřebné údaje: cykly, násobnost, výrobek, počet otisků atd.

Náhrady materiálu

Představuje užitečný nástroj, umožňující k položce nebo ke kusovníkové pozici předepsat konstruktérem definovanou náhradu (například když není skladová zásoba prioritní položky). Tím je zajištěno, že nahrazovaný materiál splňuje všechny požadavky na výrobek (např. ISO normu).

Výroba

Výroba

Modul Výroba v OR-SYSTEM Open obsahuje aplikace pro komplexní plánování, evidenci a řízení výroby bez ohledu na konkrétní komoditu. Zaměřuje se na diskrétní výrobu, od zakázkové přes sériovou až po hromadnou výrobu a jejich kombinace. Výroba je datově i aplikačně plně integrována na další logistické a ekonomické moduly v OR-SYSTEM Open. Standardně jsou v rámci modulu aplikačně pokryty všechny hlavní výrobní business procesy, které potřebuje každá výrobní firma.

V rámci modulu jsou řešeny i aplikační, produktově orientované speciality, které umožňují uživateli ve výrobním procesu spolehlivě řídit specifické, vysoce konkurenční požadavky pro danou výrobní vertikálu.

Modul umožňuje odpovědným pracovníkům výroby efektivně výrobu plánovat, organizovat a evidovat. S možností využití Workflow je zajištěna tvorba výrobních příkazů s potřebnou výrobní dokumentací a přehlednou formou jsou poskytovány informace pro kontrolu úkolů uživatelů v rámci definovaných organizačních jednotek. Údaje jsou dostupné na instalovaných pracovních stanicích, zobrazovacích panelech, nebo na mobilních zařízeních různých typů. 

Plánování a zadávání do výroby může probíhat bez omezujících podmínek, nebo dle disponibility výrobních zdrojů - výrobních zařízení, nářadí, přípravků, profesí, a také dle stavu zásob materiálů, surovin a polotovarů. Proces kapacitního plánování výroby je implementován vlastní, plně integrovanou skupinou úloh typu APS (Advanced Planning and Scheduling). 

Výrobní plánování

Výrobní plánování (MRP a MRP II) patří mezi stěžejní nástroje skupiny úloh Výroba, určené pro tvorbu výrobních plánů, jejich oceňování a stanovení materiálových a kapacitních potřeb. Na základě prodejních objednávek, standardních technologických postupů a kusovníků, pracovních plánů a kapacitních možností, rozpracovanosti výroby, nákupních objednávek a stavu skladů je sestaven návrh plánu výroby a vytváří se podklady pro výrobní zakázky. Pro každý jednotlivý výrobek nebo podobnou výrobní komoditu je možno nadefinovat podle zadaných podmínek specifická pravidla tvorby výrobních zakázek.

Návrhy na výrobní zakázky lze tvořit pro konkrétního odběratele, pro konkrétní výrobek, zhromadněním výroby bez ohledu na zákazníka, automaticky nebo manuálně podle okamžité dispozice a rozhodnutí dispečera výroby. S vytvořenými návrhy na výrobní zakázky lze dále aktivně pracovat, tvořit pro ně schvalovací Workflow, upravovat výrobní technologii nebo tvořit jednotlivé dílčí výrobní dávky. Po schválení a uvolnění jednotlivých návrhů systém zajistí tvorbu výrobních zakázek. Samozřejmostí je i manuální vytváření výrobních zakázek dle aktuální potřeby firmy.

Tvorba výrobních zakázek, změny

Tvorba výrobních zakázek je základní stavebním kamenem operativní úrovně řízení výroby v organizaci. Poskytuje nástroje sloužící k efektivní tvorbě a sofistikovanému sledování výrobních zakázek a chodu výroby.

Základní funkcí je tvorba výrobních a montážních zakázek, výrobních návrhů, transformace prodejních objednávek do výrobních zakázek a jejich datové a administrativní vybavení zakázkovými kusovníky, technologickými postupy a průvodní dokumentací jako jsou výdejky materiálů, mzdové lístky, hlášení výkonů apod.

Pro jednotlivé výrobní zakázky je možno zajistit operativní změny výrobní dokumentace s využitím předpřipravených variant výroby nebo povolené náhrady použitých komponent. Je podporována i časová platnost výrobní dokumentace a tvorba výrobní dokumentace může být řešena přes časové řezy.

V procesech řízení zakázky jsou implementována pravidla tahové, tlakové výroby, APS a další optimalizační nástroje. Systém podporuje práci s jednotlivými výrobními zdroji, prioritami zakázek, sledováním vytíženosti zdrojů zakázkami a sestavování zásobníků práce pro stroje. Pro každou zakázku anebo výrobní zdroj je možno zajistit vyhledávání kritických míst jako podklad pro rozhodování o změnách, které zajistí včasnou výrobu potřebných zakázek.

Zásobník práce

Operativní řízení výroby pokrývá problematiku plánování a řízení výroby aplikovanou až na úroveň nejnižších organizačních uzlů. Řízení probíhá na úrovni zásobníku práce výrobních operací, který je automaticky plněn podle pravidel, která jsou parametricky stanovena.

V zásobníku práce jsou uloženy všechny výrobní operace z uvolněných výrobních zakázek. Ke každé operaci systém eviduje potřebné údaje, které jsou nutné pro následnou práci výrobního dispečera. Ten vidí vždy aktuální stav každé operace, má přehled o plnitelnosti dané operace a o termínu, kdy by měla být operace a celá zakázka vyrobena.

Mezi hlavní přednosti patří vysoce propracovaná prezentace všech dat potřebných pro klidný a bez-prostojový chod výroby, jejich řízená a filtrovaná prezentace a zejména online dostupnost na všech pracovištích dílny. Tabuli práce je možno zpřístupnit na požadovaná místa v rámci podnikové organizace a snadno lze řídit a kontrolovat aktuální stav obložení vybraného strojního zařízení, pracovní čety nebo konkrétního pracovníka.

Sofistikovanost  a transparentnost aplikací Zásobníku práce úzce souvisí s cílem efektivního využití jednotlivých výrobních zdrojů a může být i základem pro řízení kvality.

Přidělení práce, Odvádění práce

Nad zásobníkem práce je připravena pro výrobního dispečera sada nástrojů zajišťujících operativní přidělování jednotlivých zakázkových operací na skutečná pracoviště, konkrétní termíny a pracovníky. Při zadávání práce je vidět aktuální obsazení daného pracoviště nebo pracovníka/pracovní čety, včetně těch operací, které jsou ve skluzu. Přidělení operací není do budoucnosti časově omezeno, dlouhodobější operace je možno obsazovat s velkým předstihem. Každé přidělení je v systému identifikováno jednoznačným kódem, pomocí kterého je následně možno danou operaci ve výrobě odhlásit.

Pro přidělení operací je důležitým pojmem tzv. plnitelnost operace, která umožňuje dispečerovi pracovat pouze s těmi operacemi výrobních zakázek, které je smysluplné zadávat do výroby. Efektivním způsobem je tak zajištěna automatizace každodenní rutinní práce dílenských plánovačů a mistrů.

Při následném odvádění práce jsou k dispozici vysoce modifikovatelné odhlašovací aplikace, zejména hlášení "Start - End", atd. včetně jejich napojení na různé typy snímačů čárových kódů, průmyslové dotykové terminály až po řízený interface MES řešení. Z hlášení výkonů je možno zajistit zpětné sledování toku materiálu, uvolňování a spotřebu kapacit, vývoj situace v plnění plánu. Řízený tok dat je automaticky zpracován jako archivace hlášení a je základem pro vyhodnocení výkonů a mezd, evidenci neshodné výroby a její ocenění. Ve spojení s docházkovým systémem je možno přímo hodnotit produktivitu práce daného pracovníka.

Rozbor a hodnocení výrobních zakázek

Vyhodnocování zakázek umožňuje sledovat aktuální stav jednotlivých výrobních nebo prodejních zakázek a rozpracovanou výrobu. Je umožněno zpracovat detailní vyhodnocení výsledných nákladů na zakázku i celou výrobu podle různých hledisek. Cílem vyhodnocovacích kroků je nejen skutečná kalkulace výrobku nebo zakázky, ale rovněž vyhodnocení vytíženosti výrobních kapacit a plnění norem a ukazatelů řízení kvality.

Plánová část pro vyhodnocování zakázek startuje již v procesech plánování výroby - materiál na operace, plánované pracoviště, profese... Zásadním předpokladem pro řádné sledování a vyhodnocování výroby je buď automatizace procesu mapování skutečného stavu výroby, nebo organizační disciplína ve zpracování zpětných hlášení. Řídicí pracovník má kdykoliv v průběhu výroby přehled o stavu dané výrobní operace, o výrobku a zakázce jak z hlediska množství a kvality, tak i hodnoty. K dispozici je sledování vytížení pracovišť, strojů, středisek, lidských kapacit.

Rozpracovaná a Nedokončená výroba

Modul Rozpracovaná a Nedokončená výroba mapuje stav a změnu výroby ve finančním vyjádření a poskytuje jej pro další analytická účetní zpracování. Proces výpočtu je nastaven dle aktuálních parametrů skladů, plánování toku materiálu, plánových kalkulací a dalších nastavitelných vlastnostech. Výsledek finančního vyhodnocení výroby je počítán v kalkulačních položkách nadefinovaných v kalkulačním vzorci. Je agregován od nejnižší jednotky (materiál, operace) přes jednotlivá střediska a rozpracované výrobní příkazy až k finálním účetním obratům.

Plán vychází z plánové kalkulace a náběhy nákladů se přiřazují na základě skutečnosti rovněž v položkách kalkulačního vzorce. Ve variantě adresné výroby je možné vyhodnocovat nedokončenou výrobu každého obchodního případu.

Neshodná výroba, kontrola jakosti

Ve vazbě na evidenci práce řeší uživatelem klasifikovanou evidenci neshodných výrobků s možností definovaní procesu pro opravitelnou a neopravitelnou neshodnou výrobu.  Na základě číselníku chyb a nastavení parametrů jejich vlastností, je možné přímo při hlášení operace zaznamenat výskyt neshodného výrobku s návazností na další způsob řešení. Lze registrovat informace o zavinění, opravitelnosti a náhradě chyby buď přímo při hlášení operace nebo později - po schválení příslušného opatření, které je možno řídit s využitím Workflow. K dispozici jsou kalkulační nástroje pro ohodnocení neshodného výrobku plánovou nebo skutečnou kalkulaci. Zodpovědným přístupem a řádnou evidencí zpětných hlášení je vytvářena bohatá datová základna sloužící jako rozhodující podklad pro statistická vyhodnocení a dodržování norem pro řízení kvality.

Řízení kontroly jakosti slouží ke sledování jakosti výroby a vytváření požadovaných certifikátů kvality k dodávaným výrobkům. Informace, které jsou základem certifikátů, jsou jednak výsledkem předepsaných kontrol, prováděných v procesu výroby, jednak hodnotami sledovaných vlastností vstupních materiálů a surovin. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s předepsanými požadovanými hodnotami a vyhodnoceny, zda odpovídají povoleným tolerančním mezím.  OR-SYSTEM Open může mít v technologickém postupu operace, definované pro provedení kontroly výroby. Do Řízení kontroly jakosti je plně integrována neshodná výroba s možnostmi kvalifikace, vyjádření a posouzení každé neshody.

Kooperace v rámci výrobního procesu

Modul Kooperace v rámci výrobního procesu poskytuje nástroje sloužící k plánování, objednávání a sledování stavu kooperací na ty technologické operace, které je nutno externě zabezpečit z důvodu chybějící technologie nebo chybějících kapacit výrobních zdrojů. Kooperace navazují na procesy skladování, plánování výroby a řízení výroby.

V systému je možno zajistit tvorbu technologicky předepsaných plánovaných kooperací pro ty operace, které firma není schopna zajistit vlastní výrobní technologií. Vedle toho je k dispozici nástroj pro tvorbu operativních kooperací, které jsou obvykle vytvářeny v případu chybějících kapacit výrobních zdrojů pro danou výrobní zakázku nebo při nutnosti urychlení výroby. Obsluze jsou při vytváření kooperačních objednávek k dispozici ceníky kooperace, partneři pro výběr místa kooperace, atd.

Proces kooperace je funkčně a dokladově vždy integrován s danou výrobní zakázkou tak, aby bylo možno hodnotu kooperace zahrnout do vyhodnocení zakázky.

Reporty stavu výroby, výrobních zdrojů

Pro snadné a přehledné rozbory stavu jednotlivých výrobních a obchodních zakázek je možno využít integrovaný reportovací nástroj JasperReports (více v kapitole Technologické jádro systému), pomocí kterého byly vytvořeny základní pohledy sloužící k detailnímu pohledu na požadované údaje.

V praxi jsou nejvíce využívány reporty, pomocí kterých lze sledovat aktuální stav jednotlivých zakázek, a to jak z pohledu stupně dohotovení jednotlivých produktů v rámci výrobní nebo obchodní zakázky, tak zejména z pohledu termínů celé zakázky nebo jejích jednotlivých výrobních operací. Důležitým prvkem je přitom sledování aktuálního obložení jednotlivých výrobních zdrojů (jak pro zadanou zakázku nebo přes seznam zakázek) a predikce obsazení kapacit do budoucna. Podkladem pro tyto reporty jsou výstupní data z integrovaného APS modulu.

S výhodou lze využít základní vlastnost vytvořených reportů, kdy se uživatel může pomocí postupných prokliků v rámci zvolených údajů v reportu jednoduše dostat až na nejnižší datové údaje, z kterých je report vytvořen.

V rámci modulu jsou k dispozici předpřipravené šablony a pohledy, které si může každý uživatel upravit podle svých potřeb, případně na jejich základě vytvořit vlastní reporty. Každý takto vytvořený report je možno zařadit vybraným uživatelům do menu systému nebo jej exportovat na firemní intranet, např. ve tvaru PDF nebo Excel tabulky.

Plánování kapacit výrobních zdrojů

Plánování kapacit výrobních zdrojů

Kapacity výrobních zdrojů poskytují excelentní nástroje pro plánování výroby s volitelným zohledněním jednotlivých výrobních zdrojů. Plánování kapacit je zajišťováno vlastními plně integrovanými úlohami typu APS (Advanced Planning and Scheduling).

Kapacitní bilancování vytváří frontu operací na jednotlivé výrobní zdroje (stroj, nářadí, profese atd.). Fronta je vytvářena tak, aby byly zohledněny materiálové zdroje (skladové zásoby plus objednávky materiálu na cestě). Dále aby byly maximálně plněny termínové a množstevní požadavky odběratelů. Současně obsazuje výrobní kapacity tak, aby zdroje byly maximálně využity a nedocházelo ke zbytečným prostojům. V případě potřeby je možné prodejní zakázky dělit do kategorií podle priorit.

Informace z kapacitního bilancování využívají další moduly OR-SYSTEM Open:

Prodej – získává informace o termínech plnění prodejních objednávek (předstihy, skluzy).

Výrobní plánování – získává informace o termínech výrobních operací a jejich posloupnosti s ohledem na termíny prodejních zakázek a využití výrobních zdrojů.

Nákup – získává informace o chybějících materiálech, které by mohly ohrozit plnění prodejních zakázek.

Prezentace výsledků kapacitního plánování je standardně ve formě Ganttova diagramu. Další prezentace jsou připraveny pro reportovací, desktopová, mobilní a mediální pracoviště. Obsah prezentace je uživatelsky volitelný. Grafické tokové diagramy výrobku, operací, pracovišť, obsazení disponibilních kapacit operacemi výrobních zakázek, zaplánování zakázek v termínu nebo ve skluzu (prodejních i výrobních), grafické zobrazení kapacit jednotlivých zdrojů, včetně obsazení operacemi výrobních zakázek. V reportech je možné získat informace např. o volných a obsazených kapacitách jednotlivých zdrojů o frontách operací k jednotlivým zdrojům a o kritických výrobních zdrojích.

Kalendáře výrobních zdrojů 

Řešení představuje matematický a logický aparát pro sofistikovaný popis zdrojů, které vstupují do procesu kapacitního bilancování a plánování. Finální deklarace kalendáře představuje logickou integraci parciálních kalendářů zdrojů (stroje, skupiny strojů, odstávky, směnnost, atd.). Výsledkem výpočtu podle předem definovaných modelů pro jednotlivé zdroje je kalendář disponibilních kapacit a nepracovních intervalů. 

Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů

Kapacitní bilancování je závislé na předem vytvořeném kalendáři  a nastavených parametrech. Vlastní zaplánování pak probíhá na základě stavu rozpracovanosti jednotlivých operací, které obsazují pracovní (disponibilní) intervaly. Nastavení parametrů a modelů dne je určující pro vytvoření plánu. Průběžná administrace těchto údajů s co možná největší přesností odpovídající poměrům ve firmě zabezpečí odpovídající výstupy, které jsou jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné řízení firemních procesů. Výsledek výpočtu, nebo jeho části je možné zafixovat na zvolenou dobu nebo počet směn.

Speciální funkcionalita umožňuje simulovat kapacitní plánování a jednotlivé plány (výpočty) ukládat a zpětně se k nim vracet. Proces simulace zohledňuje momentální stav obsazení výrobních zdrojů, ale nemění stav zaplánování.  

Simulace obchodního případu

Významnou pomůckou pro prodejce je funkce Simulace obchodního případu. Funkce umožní prodejci v simultánním režimu, vzhledem na probíhající a kapacitně zaplánovanou výrobu, zjistit skutečný termín výroby. 

Kalkulace

Kalkulace

Modul Kalkulace tvoří zdrojové finanční (nákladové a cenové) informace pro jejich průřezové použití v celém systému. Nad vytvořenou základní výrobní dokumentací a s pomocí flexibilního kalkulačního vzorce se vytvářejí ekonomické metriky pro výrobky (finál, sestava, dílec, polotovar), zakázky, nabídky, projekty. Datové výstupy kalkulací jsou v časových řezech následně integrovány v procesech řízení cen, skladování, rozpracované výroby, neshodné výroby a prodeji. Kalkulace tvorbou cenových metrik vytvářejí předpoklady pro finanční plánování materiálových toků, pro hodnocení efektivity celého logistického procesu a pro zavedení komplexního controllingu.

Kalkulační vzorec, parametrizace

Představuje robustní a rozvětvený matematicko-logický nástroj pro řízení procesu výpočtu kalkulací. Nastavením parametrů kalkulací se definuje způsob výpočtu jednotlivých druhů kalkulace a implementují se pravidla pro vytvoření vlastního kalkulačního vzorce. Pravidla v kalkulačním vzorci si definuje uživatel podle vlastních potřeb. Nastavit lze neomezený počet jednotlivých parametrů, přičemž platí, že pouze jeden z nich je pro dané účetní období platný – ostatní slouží pro simulace a podporu při tvorbě kalkulací.

V kalkulačním vzorci lze mimo jiné definovat:

 • jednotlivé kalkulační položky (materiál, přípravky, mzdy, strojní náklady, režie apod.),
 • různé základny pro definovaný druh režie,
 • typ vstupní ceny u materiálu,
 • základnu pro přímé náklady,
 • způsob práce se strojními a střediskovými náklady (fixní, variabilní náklady).

Plánová kalkulace produktu

Uživateli OR-SYSTEM Open poskytuje sadu nástrojů pro přípravu plánu nákladů ze zdrojové technicko-výrobní dokumentace. Výsledkem zpracování je detailní rozpočet plánových nákladů podle jednotlivých kalkulačních položek definovaných kalkulačním vzorcem, ve struktuře nákladových středisek organizace, ve struktuře kusovníků a technologických postupů. Výsledky plánové kalkulace tvoří základní hladinu finančního a časového zhodnocení rentability procesu životního cyklu výrobku. 

Operativní kalkulace výrobní zakázky

Představuje sadu podpůrných nástrojů pro stanovení odchylek plánové kalkulace oproti plánovaným hodnotám kalkulace, které jsou vypočteny nad řádkem výrobní zakázky s využitím datových podkladů ze zakázkového kusovníku a zákazového technologického postupu. Výpočet operativní kalkulace vychází z výrobní dokumentace platné v momentě konkrétního vložení výrobku do výrobního příkazu.

Operativní kalkulace poskytuje informace o předpokládaných výrobních nákladech již vytvořené výrobní zakázky. V případě, že se zakázkové a standardní TPV liší, je možné sledovat, jaké finanční dopady na výrobu mají např. odchylky, záměny vstupního materiálu či změna ekonomické dávky při výrobě.

Skutečná kalkulace výrobní zakázky

Do Výsledné kalkulace se kalkulují skutečné primární náklady, které byly spotřebovány a evidovány v průběhu výroby dané výrobní zakázky. Jedná se zejména o mzdové a strojní náklady z hlášení výroby a materiálové náklady ze skladových pohybů konkrétní výrobní zakázky. Významnou roli mohou sehrát i změny fixních nákladů v daném období výroby konkrétní zakázky a změna sazeb u variabilních nákladů nebo jednotlivých režií.

Porovnáním plánové, operativní a výsledné kalkulace lze zjistit efektivitu výroby v hodnotových ukazatelích podle položek kalkulačního vzorce.

Kalkulace prodejní objednávky

S využitím tohoto modulu může firma kalkulovat prodejní objednávku, obchodník dostává pohled na finančně vyjádřené plánované náklady výroby v okamžiku vytvoření objednávky. V souvislosti s dalšími moduly OR-SYSTEM Open (Operativní a Skutečná kalkulace výrobní zakázky) umožňuje pohled na rentabilitu budoucí výroby. Výpočet kalkulace návrhu prodejní objednávky v okamžiku založení řádku prodejní zakázky, dává prodejci nástroj pro aktivní cenovou politiku. Obchodník může již v okamžiku založení prodejní objednávky rozborovat jednotlivé složky kalkulační ceny podle definovaných kalkulačních položek. Současně je umožněna aktivní práce s množstvím výrobku na daném řádku prodejní objednávky, kdy se náklady k položce vždy přepočítají na dané ekonomické množství.

Vlastní kalkulace vypočítá náklady nejen na jednotlivé položky prodejní objednávky, ale i na vyráběné díly z rozpadu kusovníku. Porovnáním operativní a skutečné kalkulace s kalkulací prodejní objednávky je možné vyhodnotit nejen náklady vlastní výroby, ale i úspěšnost prodeje.

Kalkulace nabídky

Rozšiřuje možnosti využívání OR-SYSTEM Open, který umožňuje kalkulovat nejen prodejní objednávku, ale i nabídku. Dává pohled na finanční plánované náklady výroby v okamžiku vytvoření nabídky. V souvislosti s dalšími moduly OR-SYSTEM Open (operativní kalkulace) umožňuje pohled na ziskovost nabídky. Výpočet kalkulace návrhu nabídky, v okamžiku založení řádku prodejní zakázky, dává prodejci nástroj pro aktivní cenovou politiku. Obchodník může již v okamžiku založení nabídky rozborovat jednotlivé složky kalkulační ceny podle definovaných kalkulačních položek. Současně je umožněna aktivní práce s množstvím výrobku na daném řádku nabídky, kdy se náklady k položce vždy přepočítají na dané ekonomické množství.

Speciální vlastností Kalkulace nabídky je možnost snadno a rychle spočítat náklady a minimální nabídkovou cenu pro ty položky, které jsou součástí vytvářené nabídky a nemají ještě vytvořené kompletní technologické a materiálové podklady. Jde o neocenitelnou pomůcku pro obchodníka, který je schopen operativně dostat přibližnou prodejní cenu pro daný výrobek spočtenou podle pravidel, která jsou v systému podle zvyklostí firmy nastavena.

Cenová kalkulace

V rámci OR-SYSTEM Open lze s využitím tohoto modulu aktivně pracovat s návrhem definovaných cen pro jednotlivé produkty firmy – nejvýhodnější je simulovat a počítat návrh skladové nebo minimální prodejní ceny. Nástroje modulu umožňují přiřadit k definované skupině produktů nebo i pro konkrétní výrobek konkrétní kalkulační rámec, v kterém je jednoznačně definován způsob výpočtu zvolené ceny. Kalkulačních rámců může být vytvořeno více a je možno tímto způsobem využívat různé způsoby výpočtu pro simulaci a následné porovnání vypočtených cen.

Jako podklad pro výpočet v daném kalkulačním rámci mohou být využita datová pole z plánové kalkulace nebo údaje obsažené přímo v kmenovém záznamu dané položky.

Výsledkem zpracování je detailní přehled nadefinovaných složek ceny s možností tuto cenu po schválení využít pro automatické přecenění skladu u zvolených výrobků nebo pro tvorbu nových prodejních ceníků na příští období.

CRM

CRM

Řízení vztahů se zákazníky je v dnešním dynamickém světě velmi důležitá oblast, která často rozhoduje o úspěchu na trhu. Z hlediska funkčnosti byly ERP a CRM v minulosti často chápány jako dva samostatné systémy. OR-SYSTEM Open přichází s vlastním datově a aplikačně integrovaným CRM modulem, díky kterému můžete efektivně komunikovat, evidovat, řídit, plánovat, kontrolovat a zlepšovat všechny provázané činnosti v různých fázích byznys vztahů.

Subjekty a pobočky 

Přináší možnost dokonale své zákazníky poznat, pohodlně je spravovat a efektivně rozšiřovat zákaznická portfolia. Informace pro vaše rozhodování jsou snadno dostupné. Přinášejí ucelený přehled obchodního potenciálu a možných potřeb zákazníků, vztahů mezi centrálou a pobočkami. Každá pobočka může být zároveň centrálou, má-li vlastní pobočky. OR-SYSTEM Open je napojen na státní registry, využívá jejich data ke zpracování údajů o subjektech a lze je aktivovat pouhým kliknutím. Flexibilita řešení Open navíc umožňuje snadné rozšiřování množství informací o libovolné další uživatelské atributy.

Kontakty, obchodníci a obchodní vazby 

Na subjekty je navázána evidence kontaktních osob a jejich jednotlivých kontaktních informací. Plná integrace s ERP usnadňuje spolupráci všech uživatelů, kteří komunikují se zákazníky, sdílejí historii vztahů a efektivně řeší zastupování pracovníků. Tato část CRM slouží primárně k neustále aktuální centrální evidenci kontaktních informací.

Obchodní vazby evidují seznam všech vazeb mezi obchodníky na vaší straně a kontakty na straně partnerského subjektu. Mezi libovolným obchodníkem vaší firmy a libovolným kontaktem vybrané firmy lze definovat vazbu a určit její typ. Typ vazby může představovat například druh zboží, se kterým dvojice obchodník-kontakt vzájemně obchoduje, nebo nějaký druh obchodní činnosti.

360° pohled na zákazníka

CRM OR-SYSTEM Open s výhodou využívá plnou integraci napříč ERP, proto máte k dispozici flexibilní platformu snadného přístupu k důležitým obchodním dokumentům a dokladům z jednoho místa. Uživatelé systému ocení rychlou orientaci v objednávkách, smlouvách, nabídkách, dodacích listech, fakturách, reklamacích, a dalších důležitých oblastech. Stejně snadno lze vyhodnocovat dosavadní spolupráci se zákazníky i z pohledu finančních vztahů (náhledy na saldo nebo faktury).

Aktivity, hromadné aktivity v CRM

Zachycení historie komunikace patří ke klíčovým přínosům CRM řešení. Umožňuje efektivně plánovat, sledovat a vyhodnocovat komunikaci s existujícími nebo potenciálními obchodními partnery, poskytuje přehlednou historii. Systém rozlišuje řadu různých aktivit podle typu (telefonní hovor, schůzka, služební cesta, elektronická @ komunikace, porada k projektům u zákazníků atd.) i podle stavu (plánovaná, uskutečněná, zrušená, …). Aktivity vázané na pobočku jsou tímto vázány také na firmu. Aktivitu lze založit jako „podmíněnou/pokračovací“, která v okamžiku uzavírání uživatele automaticky přesměruje na zaplánování nové, následné aktivity. Tím lze aktivity pohodlně řetězit a předcházet „zapomínání“ na klienty, nesplněné sliby apod.

Úloha Hromadné aktivity slouží pro spouštění hromadných akcí nad marketingovými seznamy, které si vždy vytváří uživatel, a údaje z nich se využívají například pro hromadné rozesílání reklamních zpráv či jiných obchodních sdělení. Analýzou marketingových a prodejních aktivit můžete např. hodnotit výkon obchodního týmu, odhalovat opomíjené vztahy, nasměrovat úsilí a zdroje na nejlepší příležitosti a kontrolovat investice do marketingu a obchodu.

Kalendář v CRM

Usnadnit uvedené aktivity CRM je prospěšné v integrovaném Kalendáři pro celý ERP. Kalendář v CRM slouží pro přehledné zobrazení různých událostí pro zvolené uživatele ve vybraném časovém úseku rozděleného na jednotlivé dny, případně hodiny. Kalendář může pracovat v několika režimech zobrazení, z nichž každý režim má jiné rozložení jednotlivých dní.

Přehled hlavních funkcí Open CRM kalendáře:

 • Zadávání různých druhů a kategorií událostí
 • Prohlížení událostí (více možností)
 • Pohled na události kolegů z týmu
 • Filtrování událostí
 • Pamatování stavu a rozložení panelů
 • Oprava, duplikace a přesun úkolu
 • Lokalizace textů do češtiny a slovenštiny
 

Úkoly v CRM

Úkoly v CRM slouží pro operativní řízení pracovníků a pracovních týmů. Umožňuje efektivně rozdělovat práci jednotlivým pracovníkům a kontrolovat průběh a plnění těchto úkolů včetně provázanosti na konkrétní problematiku.

Každý uživatel zde může vytvářet nové úkoly, aktualizovat stávající a sledovat další objekty, které mohou být na úkol navázány. Každý úkol se vždy nachází v určitém stavu a tento stav je uživatelem průběžně měněn. Jednotlivé úkoly jsou barevně rozlišeny dle stavu, aby bylo na první pohled zřetelné, o jaké úkoly se jedná.

Během řešení úkolu je možné přidávat jednotlivá Hlášení výkonu, které slouží jako výkaz činnosti vázaný na daný úkol. V záložce Vývoj úkolu lze také sledovat veškeré změny, které byly v rámci tohoto úkolu provedeny

Úplná klasifikace subjektů

K dispozici je klasifikační nástroj pro hodnocení subjektů dle kategorie, fáze vztahu, významu, aktuálního stavu a dalších kritérií definovaných uživatelem. Podle všech vlastností (metrik) je možné subjekty rychle třídit, filtrovat, podmíněně klasifikovat nejen pro přípravu vašich marketingových akcí, ale také pro analýzy obchodu, pro řízení práce servisu, vyhodnocování reklamací nebo prioritizaci kooperantů a podobně. Klasifikace je nástrojem, jehož naplnění je zcela v rukou každého zákazníka. Uživatel si tak může vytvořit libovolný počet klasifikátorů pro různé oblasti, které chce sledovat.

Díky klasifikaci v CRM OR-SYSTEM Open vznikne vaše vynikající znalostní databáze a se správnými marketingovými postupy se budou vaši pracovníci zlepšovat v péči o klienty a aktivně se podílet na tvorbě firemního know-how.

Vizualizace v mapách

Úloha nabízí zobrazení adresního bodu ze CRM na mapě Google nebo Mapy.cz (zobrazení adresy firmy na mapě, zobrazení adresy kontaktu na mapě, atd…). Zobrazení seznamu adresních bodů ze CRM na mapě (např. zobrazení adres všech firem jednoho obchodníka na mapě). Po kliknutí na ikonu v mapách se aktivuje náhled na detail záznamu se zobrazením některých dat ze CRM. Mapa CRM je kombinovaná s tabulkovými daty (obrat, plán aktivit, kontakty atd.).

Při volání mapy z detailu záznamu (přes ikonu) je spuštěn internetový prohlížeč a v příslušných mapách je vyhledána zadaná adresa. Pokud se mapy volají přes nabídku dalších funkcí, tak se na mapě vyhledávají všechny zobrazené záznamy (nutno použít filtr, jinak je mnoho adres a mapy nezvládnou zobrazení). V OR-SYSTEM Open je možné využít zobrazení adres všech vyfiltrovaných záznamů, například všech poboček vybrané firmy. Podkladové mapy jsou vždy licencovány zvlášť, dle dodavatele map.

Výhodné využití napojení CRM na mapy je v mobilní aplikaci, kdy se kliknutím na adresu zobrazí tato adresa v navigaci (dle defaultního nastavení mobilu) a zároveň je nastavena cesta (automaticky se spustí GPS navigace s cílem dle adresy ze CRM).

Marketingové kampaně 

Marketingové kampaně slouží pro řízení a správu marketingových kampaní, tedy cíleně zaměřenou propagaci s použitím vybraného komunikačního kanálu.

Obecná marketingová kampaň je ucelený soubor procesů, které je třeba vykonat ve správném pořadí. Při vytváření kampaní je třeba vypracovat SWOT analýzu, definovat si přesně produkt propagace (výrobek, službu, …), který bude předmětem propagační kampaně. V dalším kroku je třeba provést průzkum trhu (srovnání s konkurencí, povědomí veřejnosti o firmě) a stanovit si cíle kampaně (měřitelné nejen na konci, ale i během kampaně). Dále je třeba vypracovat finanční plán, plánované náklady na kampaň a očekávaný výnos. Tyto kroky je nutné udělat před založením marketingové kampaně v systému, neboť se jedná o získání základních údajů pro založení marketingové kampaně v OR-SYSTEM Open.

Každá marketingová kampaň projde postupně 4 fázemi svého vývoje od vytvoření až po zhodnocení výsledků.

Integrace Outlook, poštovní schránky

Automatické ukládání odchozí e-mailové korespondence je součástí ERP OR-SYSTEM Open, kdy e-maily jsou ukládány do Poštovního deníku, který je součástí jádra ERP. Pro příchozí e-maily jsou k dispozici 2 alternativy řešení:

 • Zákazník používající Outlook svoji příchozí poštu přímo v Outlooku odesílá do Poštovního deníku a zde přiřazuje k příslušné Aktivitě CRM, ke konkrétnímu zákazníkovi speciálním doplňkem pro Outlook. Doplňkový „button“ má k dispozici v nástrojové liště Outlook.
 • Druhou alternativu představuje situace, kdy ERP vybírá zadanou schránku pro příchozí poštu pomocí IMAP (např. crm@firma.cz). Uživatel do této schránky přepošle došlý e-mail, který chce zařadit do CRM k danému kontaktu nebo subjektu, což může být realizováno také automatickým pravidlem pošty na straně klienta nebo poštovního serveru pro veškerou poštu. Následně uživatel vybrané e-maily transformuje do Poštovního deníku (příchozí pošta) a založí aktivitu typu e-mail došlý. Zároveň dojde k doplnění kontaktu podle původního odesílatele e-mailu. Uživatel má stejnou možnost jako v první variantě si takto zpracovanou poštu přiřazovat k Aktivitám CRM se systémově předvyplněnými údaji. Je to řešení nezávislé na použitém e-mail klientovi, ukládá se do DB k aktivitě, položce apod.

Mobilní CRM aplikace

Pro pracovníky, kteří mají mobilitu v popisu práce (obchodníci, nákupčí, servisní pracovníci), ale nejen pro ně, je k dispozici rozšiřující aplikace pro standardy mobilních zařízení (Android, iOS).

Uživateli se dle přihlášení zobrazí jeho adresář subjektů (včetně podřízených poboček), typicky firem, za které má odpovědnost. Z Aktivit, Kontaktů, nebo Adresáře je možné ihned volat bez nutnosti vyťukávání čísel, nebo začít psát e-mail. Aktivitu je možné založit hlasovým diktováním. V aplikaci je možné pořizovat fotografie, které jsou pak po automatickém zmenšení nahrány do ERP. Mobilní CRM naviguje na místo schůzky, nebo do sídla firmy, a lze v ní získat základní přehled o posledních objednávkách, nabídkách a obratu zákazníka. Aplikace zapisuje události do svého kalendáře v mobilu a zde je možné pouhým přesunutím v kalendáři schůzku přeplánovat na jiný termín. Samozřejmě se všechny změny synchronizují s OR-SYSTEM Open obousměrně. Takže po zapsání aktivity ji kdokoliv z týmu vidí v ERP nebo v mobilní aplikaci za několik okamžiků.

Mnozí uživatelé CRM mobilní „apky“ už na cesty nevozí notebook, agendu péče o zákazníky vyřizují přímo v mobilu.

Projektové řízení

Projektové řízení

Nový ERP modul pro plánování, řízení, vizualizaci stavů, reporting a ekonomické zhodnocení vašich projektů. Modul Projektové řízení je volitelnou součástí OR-SYSTEM Open.
Můžete tak uskutečnit všechny fáze projektového řízení: zahájení, plánování, realizaci a ukončení projektu. Hlavní výhodou modulu je datová provázanost a vše na jednom místě, není třeba se učit práci s několika SW systémy, duplikovat data, kopírovat. 

 

Evidence projektů

Každý projekt má svůj cíl a základní údaje, které je zapotřebí zaplánovat. To znamená popsat stručně a vybrat ze systému: typ projektu (externí/interní), prioritu, vedoucího projektu, zákazníka a eventuálně koncového zákazníka, plánované náklady a zahájit rozplánování po dílčích částech v příslušných termínech a plnou podporou informačního systému.

Subprojekty, WBS

Projekty lze hierarchicky rozložit a řídit po dílčích částech, to je po subprojektech, či etapách a také jednotlivých WBS (Work Breakdown Structure). Každá WBS část slouží pro jednoznačné rozdělení činností a nákladů, WBS musí být v projektu alespoň jedno. Při více strukturovaném projektu se náklady v hierarchii kumulují vždy "odspodu nahoru". Nad projektem jsou vidět celkové náklady, ale nepřicházíte o výhodu vyhodnocování jednotlivých WBS

Adresná provázanost

Projektové řízení umožňuje jednoduchou a přesnou integraci dokladů (objektů) z ERP. Procesně je zabezpečena tvorba projektových dokladů souvisejícími s prací uživatele v projektu. Modul také nabízí připojení externích dokumentů v libovolném formátu (grafické, textové, zvukové). Všechny dokumenty a procesní úkony jsou evidovány a sledovány v celém životním cyklu projektu.

Kategorizace projektů, šablony

Uživatelsky definovatelné kategorie pomohou rozlišit a vést různé druhy projektů. Pro maximální zjednodušení prací s projektem je možné využít generování nového projektu ze vzoru, z předešlých projektů nebo příslušné šablony.

Milníky, etapy, kalendář

Pochopitelně u složitých projektů je nutné členit na klíčové milníky a etapy, návazné WBS projektu a v každém takovém bodu průběžně vyhodnocovat. Nástroje Projektového řízení umožňují řídit projekt jednoduše pomocí úkolů, kdy zadavatel zadává přímý úkol na řešitele, nebo je možné použití vyšší formy – pomocí workflow OR-SYSTEM Open. Všechny potřebné údaje z Úkolů se propisují do firemního kalendáře i samotného projektu

Týmy, rizika, změny, deník

Pro řešení projektu se sestavuje tým tvořený z jednotlivých rolí projektu, ke kterým lze snadno drag & drop přiřadit konkrétní osoby, které mají projekt realizovat nebo kontakty, které budou v projektu vystupovat.

Rizika je možné v projektu sledovat pomocí napojených dokumentů a brzy také pomocí samostatného okna přímo v projektech. K plánu rizik lze využít Workflow a úkoly pro zvládnutí řízení rizik.

Díky provázanosti jednotlivých WBS a etap je pochopitelně možné spouštět změnová řízení s příslušnými workflow, které automaticky schválené změny (termíny, ceny, apod.) zaznamená a posune. Nebo na základě takových změn dojde k přehodnocení projektu, jeho eventuální pozastavení, vygenerování nového návazného projektu. Všechny důležité informace se též propisují do deníku projektu.

Ekonomika – náklady, výnosy

Nejenom po skončení projektu, ale i průběžně je důležité vyhodnocovat vícepráce a náklady proti těm původně alokovaným. Průběžně i finálně zhodnotíte plánované a skutečné náklady spojené s jednotlivými WBS projektu. Stejně tak plnění termínů můžete přehledně porovnávat s realitou a pro další období zjištěné odchylky eliminovat. Oceníte plnou provázanost ERP systému, a tedy automatizované výkazy z příslušných účetních zakázek a také z odhlášené práce na příslušných úkolech v jednotlivých etapách a WBS. Přičemž systém pracuje s flexibilní strukturou nákladů na jednotlivé pozice a činnosti.

Hodnocení, reporty, Gantt

Přidanou hodnotou Projektového řízení je zhodnocení vývoje projektu a zapojení jednotlivých účastníků na něm, jejich vytěžování a rozložení práce v kontextu všech projektů. K dispozici je historie úprav a uživatelský přehled o aktivitách pro kvalitní řízení, kdy každá změna je sledována. Pracujeme na vizualizaci kritické cesty (vytížení nevýrobních kapacit). V budoucnu zvažujeme projekty doplnit o metodu řízení dle reálně dosažené hodnoty (EVM).

Ekonomika a lidské zdroje

Controlling

Modul Controlling umožňuje řešit standardní úlohy výkonové, odpovědnostní a procesní orientace nákladového controllingu. Pro řešení detailního sledování nákladů může uživatel použít deset dimenzí z celkových 30 možných.

Příklady dimenzí:

 • Zákazník, zakázka, nadřízená zakázka, typ zakázky, účet, položka kalkulace, cash-flow zakázky, výrobek, skupina výrobků a množství pro řešení úloh výkonové orientace.
 • Středisko, skupina režií a alternativní středisko pro řešení úloh odpovědnostní orientace.
 • Pro procesní orientaci může uživatel použít např. dimenze činnost, aktivita, odpovědná osoba (pracovník), umístění (pracoviště, stroj).

Systém práce s dimenzemi klade důraz na minimalizaci pořizovaných údajů. Z tohoto důvodu uživatel pořizuje tři, max. čtyři dimenze, ostatní jsou generovány (dotahovány). K základním dimenzím patří účet, útvar, zakázka (výrobek). Součástí řešení může být i plné podchycení nedokončené výroby zakázky včetně řešení náběhů a odvodů.

Uživatel si může definovat deset vlastních pohledů na náklady. K základním pohledům může patřit:

 • Kalkulační – výsledkový pohled.
 • Cash-flow zakázky.
 • Vyhodnocení střediskového hospodaření.
 • Přehled o nedokončené výrobě zakázky.

Pro potřeby plánování systém umožňuje ke každému pohledu definovat tři základní plány, a to předběžný, odsouhlasený a operativní (plánovaný, operativní, pevný). Plánované hodnoty mohou být fixního, variabilního a kombinovaného charakteru. Střediskový plán může být zadán ručně, převzat z minulého období a následně upravován.

Controlling dále umožňuje:

 • Zjištění režijních nákladů, jejich přepočet dle základny pro přepočet. Tuto funkci je možné uplatnit i pro přiřazení jiných hodnot k dimenzím. Systém umožňuje i přirážkový způsob přiřazování nákladů.
 • Pro analýzy a rozbory je kromě standardních výstupů připraven systém definice vlastních výkazů. 

Finanční účetnictví

Modul vychází z klíčových procesů finančního účetnictví. Veškeré doklady jsou zařazeny do této pětice účetních deníků: deník došlých faktur, deník vydaných faktur, deník bankovních dokladů, deník pokladních dokladů a deník interních dokladů. Z jednotlivých deníků je možné se prostřednictvím záložek a ikon dostat do souvisejících deníků, doplnit nebo aktualizovat účetní záznamy, prohlížet platby, upomínky, penále, zobrazit saldo za firmu. Také je možné vytvořit příkaz k úhradě pro jednu konkrétní fakturu, vystavit upomínku, penalizační fakturu nebo vytvořit tiskovou sestavu.

Výsledkem zpracování účetních dokladů jsou hlavní účetní knihy, knihy pohledávek a závazků a daňová evidence. Všechny účetní knihy umožňují vytvořit rychlé přehledy, zjistit stavy na účtech, vytvořit sestavy a výkazy. Veškeré výstupy je možné zpracovat nejen za účetní období, ale také i k určitému dni.

Hlavní účetní knihy jsou vytvářeny uživatelskými pohledy dle zvolených kritérií, jako je členění na dimenze, úroveň součtování, atd. Finanční účetnictví obsahuje také likvidaci faktur.

Pro prezentaci výsledků v účetnictví je zabudován v modulu samostatný výkazový aparát, pomocí něhož mohou být vytvářeny a automaticky odesílány výkazy na daňový portál, ale mohou zde být vytvářeny i samostatné uživatelské výkazy pro management společnosti. Princip sestavování výkazů z účetního rozvrhu může být zvolen dvojím způsobem. Přímá definice umožňuje přiřazení řádku výkazu přímo k vybranému účtu nebo nepřímá definice pomocí vyjmenování intervalu účtů, přímo k řádku výkazu.  Po provedení samostatného výpočtu výkazu jsou tyto výkazy uloženy do „databáze výkazů“, kde je uchovávána jejich historie.

Funkce roční uzávěrky je opakovatelná a lze ji spouštět kdykoliv. Systém pracuje s tuzemskou měnou, zahraniční měnou a tzv. přepočtenou měnou.  Velkou předností je tzv. drill-down rozpad z účetní knihy do účetních dokladů a následně pohled až na prvotní doklad do podsystému, kde doklad vznikl. Mezi jeho silné stránky patří provázanost jednotlivých deníků s ostatními podsystémy, snadné mazání a opravy chybně pořízených dokladů v otevřeném účetním období, snadná orientace při dohledávání jednotlivých dokladů v denících a zejména intuitivnost při pořizování jednotlivých dokladů a záznamů.

Majetek

Majetek je určen pro správnou a dokladovanou evidenci majetku organizace a vedení databáze daňových, účetních, statistických, technicko-výrobních a obecně evidenčních informací. Detailně řeší všechny požadavky české legislativy včetně zrychlených odpisů a technického zhodnocení. Základem Majetku je evidence dlouhodobého majetku.

Majetek umožňuje volitelně provádět automatický výpočet daňových (všemi legislativně povolenými způsoby) a účetních odpisů (mnoha způsoby včetně “německého” a “francouzského” odpisování), zaúčtování nejen těchto odpisů ale i zařazení, vyřazení, převodů a dalších účetních změn majetku organizace, práci s opravnými položkami majetku, vše na základě předdefinovaných souvztažností.

Evidence investičního majetku obsahuje i údaje pro vedení evidence daní z nemovitostí a silniční daně a to pro všechny typy organizací s různým organizačním členěním, včetně údajů o umístění majetku a odpovědných osobách. Daňové (a volitelně i účetní) údaje jsou vázány na číselník SKP, což zaručuje konzistenci a průhlednost evidence. Umožňuje se rovněž rozsáhlé vedení evidence příslušenství k inventárním číslům také s vazbami na inventarizace.

Veškeré účetní a daňové doklady (odpisy, účetní změny, pořízení, vyřazení, přeúčtování apod.) a také důležité neúčetní změny jsou obsahem souboru účetních dokladů, což tvoří základ plné dokladovosti systému. Zároveň je uchovávána veškerá “historie” majetku.

Rozsáhlý systém tzv. “registrů” umožňuje přehlednou práci s doplňkovými, technickými a dalšími údaji podle druhu majetku. Majetek uživateli umožňuje tisk rozsáhlého spektra tiskových výstupů včetně tzv. formulářových výstupů (protokoly o zařazení, vyřazení, inventární karty atd.). 

Investice

Investice jsou určeny pro dokladovanou účetní, investiční a statistickou evidenci investic - nedokončených i dokončených - a pro likvidaci investičních faktur organizace. Z hlediska účetního jde především o analytickou evidenci skupiny účtů 04 - Investice.

Základem je likvidace investičních faktur. Ta spočívá v rozúčtovávání investičních faktur na příslušné již dokončené (investiční majetek) nebo nedokončené investice, případně částečně také na neinvestiční náklady. Zaúčtovávání probíhá volitelně buď u zlikvidovaných faktur či výdejek, nebo až u faktur a výdejek již „aktivovaných“ do Majetku. Příslušné doklady odcházejí do Účetnictví. Faktury (ale také předpisy záloh, odpočty záloh, kursové rozdíly atp.) přicházejí z Financí. Podobným způsobem přicházejí výdejky ze Skladů.

Nedokončené investice jsou sledovány z hlediska nejen účetního ale i investičního oddělení - analytické členění podle statistických parametrů, různých zdrojů financování investic, rozlišení a členění investic a to jak od začátku roku, tak od zahájení investice.

Investice jsou úzce provázány s Majetkem. Umožňují po ukončení investice její aktivaci do investičního majetku (zápis do databáze Majetku s vytvořením dokladů o pořízení a haléřovém vyrovnání), zpětně se berou podklady pro likvidaci faktur na dokončené akce - inventární čísla. U dokončených investic se při aktivaci vytvářejí také doklady o doúčtování pořizovací ceny nebo o technickém zhodnocení.

Personalistika

Personalistika je určena nejen k evidenci údajů o zaměstnancích, ale poskytuje také nástroje pro podporu důležitých personálních rozhodnutí. Evidence údajů o zaměstnanci je využívána i v podsystému Mzdy.

Pro všechny personalisty je důležitý zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Personalistika umožňuje sledovat pouze ty informace o zaměstnanci, které zaměstnavatel využívá (ostatní nemusí povinně sledovat, může však kdykoliv okruh svých zájmů rozšířit). Systém je v souladu s normami ISO 9000 pro podporu certifikace a respektuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Je pružný k případným změnám požadavků, pracuje s číselníky, které si v převážné míře vytváří uživatel sám, a tím si také tvoří personalistiku na míru pro svou organizaci.

Personalistika obsahuje také nástroje pro podporu specifických činností personálního řízení, které jsou určeny pro střední a vrcholový management, personalisty a vedoucí.  Podpora pro řízení lidských zdrojů je zaměřena na následující oblasti:

 • Pracovní funkce (definování pracovních míst, kvalifikační listy, návrhy na zvyšování kvalifikace)
 • Školení a kurzy (evidence a plánování školení, přehledy a hodnocení školení)
 • Lékařská péče (správa lékařské péče, plánování, rizikové funkce a pracoviště, přehledy)
 • Pracovní výkazy (příplatky a srážky, korekce docházky, importy ze stravovacích a docházkových systémů, přehledy a statistiky)
 • Odměny (správa fondů odměn, přehledy vyplacených mezd)

Mzdy

Mzdy obsahují vše, co je třeba pro vedení mzdové agendy, a to v nejrůznějších typech organizací. Využívají informace o zaměstnancích z Personalistiky, pořízení vlastních mzdových dat je optimalizováno pro rychlou práci s velkými objemy dat. Je možné zadávat jak údaje k jednotlivým zaměstnancům, tak i hromadně nebo připojovat informace z externích zdrojů (z výroby, z Cestovních příkazů, z docházkových a stravovacích systémů). Údaje do časového fondu je možné pořizovat formou odchylek od časového fondu, který je určen kalendářem.

Výpočty mezd a prémií probíhají na základě předdefinovaných vzorců, jejichž rozsah je možné podle potřeby rozšiřovat. K dispozici je výpočet mzdy úkolové, časové, smíšené, platy, mzdy individuální i kolektivní v kombinaci s nejrůznějšími typy prémií, a také bohatá škála příplatků s možností nastavení vlastních sazeb i s možností definovat si příplatky vlastní. Daně, zdravotní i sociální pojištění, nemocenské, sociální i státní dávky jsou počítány automaticky v souladu s platnou legislativou. Automaticky jsou prováděny přednostní i ostatní srážky zaměstnanců i výpočet denního vyměřovacího základu a pracovněprávního průměru.

K dispozici je několik typů výplatních lístků (včetně možnosti elektronického zasílání) a rozsáhla sada potvrzení pro nejrůznější účely. Součástí je i roční mzdová uzávěrka – mzdové listy, evidenční listy včetně jejich elektronického předání ČSSZ, roční zúčtování daně i výpočet povinného podílu za nezaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností.

Základní mzdy je možno volitelně doplnit o:

 • Penzijní fondy – export příspěvků zaměstnance i zaměstnavatele do penzijních fondů, stavebních spořitelen i komerčních pojišťoven.
 • Export do ISPV – export údajů o zaměstnanci i o organizaci do Informačního systému o průměrném výdělku.
 • Export do ISP – export údajů o zaměstnanci i organizaci do Informačního systému o platech.

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy zajišťují zpracování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů. Spolupracují s podsystémem Personalistika, Mzdy i Finanční účetnictví.

Hlavní funkce:

 • Pořízení cestovního příkazu
 • Pořízení zahraničního cestovního příkazu.
 • Automatické dopočty cestovních náhrad.
 • Kontrola cestovních náhrad.
 • Tisk cestovních příkazů
 • Tiskové výstupy, rozborové sestavy
 • Archiv cestovních příkazů.

Některé úlohy z této agendy jsou dostupné prostřednictvím webového prohlížeče. Jde zejména o pořízení cestovního příkazu a schvalování související se služebními cestami. Cestovní příkazy obsahují také workflow pro povolení/schválení služební cesty. 

Přednosti

Řešení OR-SYSTEM Open je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy. Nová generace ERP OR-SYSTEM Open přímo navazuje na úspěšný OR-SYSTEM a výrazným způsobem rozšiřuje jeho možnosti jak v oblasti funkcí a modulů tak novým uživatelským rozhraním a ovládáním systému. Datový model OR-SYSTEM Open je inovovanou nadstavbou datového modelu původní generace OR-SYSTEM. Řešení je vyvíjeno v souladu s aktuálními trendy a požadavky zákazníků.


Konfigurátor objektů

Naprosto jedinečné řešení - univerzální nástroj, pomocí kterého lze uživatelsky snadno definovat ke zvolenému objektu (skladová karta, služba, zakázka…) libovolný počet vlastností a hodnot, pomocí kterých lze následně řídit vlastní logiku práce s daným objektem (cenotvorba, tvorba TPV, kapacity výroby, nabídku…).


Plně integrované vlastní řešení APS

Pro kapacitní bilanci definovaných výrobních zdrojů bylo vyvinuto vlastní řešení, které umožňuje nad aktuální datovou základnou v kterémkoli časovém okamžiku sledovat vytížení kapacit, optimalizovat sled jednotlivých výrobních operací a prověřovat dodací termíny pro všechny zakázky.


Implementace a podpora

Spolupráce s každým naším zákazníkem startuje již od počátku nasazování systému, společně vytváříme Úvodní projekt, ve kterém jsou popsány základní firemní procesy a aktivity a je definována jejich podpora v informačním systému. V následné implementační fázi potom ve spolupráci s klíčovými uživateli navrženým způsobem implementujeme podle odsouhlaseného návrhu řešení požadovanou funkcionalitu. Ke každé implementaci systému přistupujeme individuálně a od počátku projektu přizpůsobujeme naši podporu potřebám zákazníka. Vlastní tým konzultantů - odborníků v daných profesích, včetně zkušených vedoucích projektů přizpůsobuje naši vlastní metodiku nasazování systému, která je pravidelně upravována na základě našich zkušeností z více než stovky úspěšně implementovaných projektů. Po nasazení systému do ostrého provozu dostává každý zákazník přiděleného svého konzultanta - garanta, se kterým následně formou dohodnuté spolupráce řeší operativní požadavky a další systematický rozvoj systému, který je možno podpořit dohodnutých rozsahem garantovaných SLA služeb. V případech potřeby má každý náš uživatel samozřejmě k dispozici přístup na firemní HelpDesk.

Název projektu:

Vývoj informačního systému OR-SYSREM Open


Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003944

Předmětem projektu je vývoj nové generace dílčích modulů informačního systému třídy ERP, OR-SYSTEM Open. Tato nová generace IS bude postavena na moderní technologii s možností efektivní komunikace s kooperujícími systémy na bázi standardních rozhraní, a rovněž s  možností webového klienta. Moderní technologie, na kterých bude IS vyvinut, jsou založené na objektově orientované architektuře, která mimo jiné výhody umožňuje využití open source modulů.

Reference

Za více než 28 let naší existence jsme úspěšně implementovali náš informační systém u stovek renomovaných výrobních a obchodních organizací.

Další společnosti, kterým také slouží OR-SYSTEM

DEPRAG CZ a.s.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

JCEE, s.r.o.

JIHLAVAN, a.s.

MEDITES PHARMA, spol. s r.o.

Miroslavské strojírny, s.r.o.

S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern

Šroubárna Turnov, a.s.

Železárny Velký Šenov s.r.o.

ZPA Nová Paka, a.s.

Novinky

Aktuální informace divize OR-SYSTEM.

Související produkty

Máme pro vás připravené další integrované nadstavby OR-SYSTEM Open.