• Komplexní informační systém na míru pro obchod, výrobu a servis.

Moderní IS přesně pro vás

OR-SYSTEM Open poskytuje aktuální a relevantní informace pro efektivní řízení společnosti. Informace jsou vždy po ruce, na správném místě a ve správný čas. OR-SYSTEM Open umožňuje datové a objektové doplňování o další specifické části informačního systému například: PLM/PDM, CAD/CAM, MES/MOM, Microsoft Office a další.

Naprostá přizpůsobivost řešení

 • Vývoj a implementace vlastního ERP
 • Uživatelská konfigurace pracovního rozhraní (vzhledu i funkcionality)
 • Snadná tvorba vlastních tiskových reportů a exportů dat
 • Doplnění vlastní funkcionality pomocí uživatelských maker, která zajistí požadovanou funkcionalitu

Podrobnosti

Jsme zkušený tým

 • Již více než 28 let vyvíjíme a implementujeme vlastní ERP systém
 • „důvěrně" známe prostředí a potřeby českých a slovenských firem
 • každý zákazník má svého odborného garanta, který se osobně stará o rozvoj IS
 • zajímáme se o dlouhodobě plodnou spolupráci, pořádáme workshopy a zjišťujeme nové potřeby zákazníků, kterými se inspiruje OR-SYSTEM Open
 • HelpDesk podpora 24x7 (garantovaná doba odezvy SLA)

Podrobnosti

Spolupráce s vysokými školami

 • naši specialisté pravidelně přednáší na vysokých školách
 • studenti mají možnost pracovat v reálném ERP systému
 • využití a implementace závěrů výzkumu z akademické půdy do informačního systému
 • z vývoje a implementace vypisujeme ročně několik témat pro bakalářské a diplomové práce
 • umožňujeme studentům referenční návštěvy u vybraných zákazníků
 • pro studenty nabízíme možnost stáže v centrále OR-CZ, kdy se zapojí do pracovních týmů a během studia pracují na konkrétních projektech

Podrobnosti

Pomáháme našim zákazníkům v růstu

Pro koho je OR-SYSTEM Open určený?

OR-SYSTEM Open je určen pro ty, kteří chtějí moderně, sofistikovaně a procesně řídit obchodní, výrobní a servisní společnosti. Pokryje všechny podnikové procesy a poskytuje informace potřebné pro efektivní řízení podniku bez ohledu na jeho velikost a charakter výroby. S přehledem zvládne plánovat a řídit kusovou, sériovou i hromadnou výrobu.

Výrobní a obchodní společnosti

nasazení

uživatelů

 •  řešení pro společnosti od 20 do 2000 zaměstnanců

 • řízení a optimalizace obchodu

 • plánování a optimalizace řízení zásob (prodej, nákup, skladování)

 • vlastní integrované plánování kapacit APS

 • obrovské zkušenosti s integrací provozu vzdálených lokalit a jejich konsolidací

 • kapacitní plánování a řízení nedokončené výroby

 • technická příprava výroby s integrovaným PLM a PDM

Co nabízíme

OR-SYSTEM Open je modulární systém podporující všechny podnikové procesy. Vše se odehrává v jednotném prostředí bez nutnosti komunikačních rozhraní.

Technologické jádro systému (ORCore)

Jádro systému

Nové jádro - ORCore představuje robustní základ, na kterém je postaveno celé řešení ERP OR-SYSTEM Open. ORCore umožňuje provoz nové generace ERP a podmnožiny datového modelu původního OR-SYSTEM v jednotném systémovém a provozním prostředí. Uvedená vlastnost umožňuje nové generaci dle potřeby využít komponenty původní generace, zejména pokud se jedná o specifickou funkcionalitu. Jedná se tedy o kooperaci komponent obou generací nad jedním datovým modelem a cílené využití v praxi optimalizovaných komponent původní generace dle potřeby, zejména komponent implementujících funkce, které nejsou v daném období zahrnuty do standardu nové generace OR-SYSTEM Open, přesto jsou uživateli k dispozici. ORCore je nezávislý na dodavatelích třetích stran a je odolný proti vnějším SW vlivům. Zajišťuje jednotnou technologii pro všechny moduly vizáž, komunikaci s daty – sjednocuje informační systém. ORCore Builder nabízí rozšíření jádra ORCore pro tvorbu individuálních zákaznických agend, návrhu tabulek, včetně jednoduché vazby. ORCore Developer, vývojový framework jsme připraveni poskytnout i pro vlastní využití našim zákazníkům nebo externím vývojovým týmům jako základ pro jejich systém.

Mezi hlavní vlastnosti jádra systému patří:

 • Otevřený a zdokumentovaný datový slovník
 • Editor pro customizaci dialogových formulářů a menu
 • Uživatelský nástroj pro tvorbu filtrů
 • Uživatelský nástroj pro tvorbu exportů dat
 • Řízení přístupových práv
 • Podpora práce s externími i interními čárovými kódy (1D, 2D)
 • Možnost cizojazyčných mutací
 • Editor MAKRO jazyka pro customizaci aplikací a procesů
 • Integrované WorkFlow
 • Univerzální komunikační rozhraní na SW třetích stran
 • Generátor tiskových reportů - JASPER Reports

Administrace

Prostřednictvím modulů administrace je možno organizovat a kontrolovat základní činnosti:

 • provádět konverze dat při přechodu mezi jednotlivými verzemi OR-SYSTEM Open,
 • provádět potřebné konverze a správu dat z nebo do jiných prostředí (ORACLE, INFORMIX, MSSQL, MYSQL, DB2, EDI...),
 • parametrizovat způsob převodu dat z a do jiných systémů prostřednictvím webových služeb,
 • provádět rozsáhlejší datové operace (přečíslování, převody dat do jiných systémů apod.),
 • nastavit a řídit předávání zpráv v rámci firmy pomocí Workflow,
 • řídit číslování všech typů a druhů skladových i obchodních dokladů OR-SYSTEM Open,
 • řídit EDI komunikaci s jinými subjekty,
 • spouštět více tiskových programů z různých modulů v dávkách.

Administrace obsahuje tzv. kontrolní programy, které například prověří, zda jsou data po mimořádné události korektní se zaměřením na zakázky, výrobky a stavy na skladech.  Dále správu aktuální verze OR-SYSTEM Open a změny – nabízí administrátorovi pomocné informace k úspěšnému přechodu mezi dvěma verzemi.

Makra a uživatelská customizace

Představují doplňující, uživatelsky orientovaný nástroj na customizaci standardního nastavení OR-SYSTEM Open. Představují matematickou a logickou podporu pro specifické nastavení procesu uživatele. Makrem rozumíme vzorec zapsaný ve formě textového řetězce se syntaxí podobnou běžným makrojazykům. Makra umožňují v modulech OR-SYSTEM Open zobrazovat uživatelem definované vypočtené hodnoty, automaticky rozhodovat o způsobu zpracování např. v procesu tvorby TPV, kontrolovat a nabízet vstupní hodnoty zadané uživatelem při pořizování nových záznamů. Využití MAKRA je možné i v tiskových programech při parametrickém spouštění a definování zobrazených dat. 

Technologická a prezentační podpora

Aplikační software je proveden ve třívrstvé architektuře klient-server, přičemž kontrolní a prezentační vrstva je na klientu (nativní klient). Algoritmy zpracování a práce s daty probíhá v bezpečném prostředí databázového serveru. Mezi jednotlivými moduly systému jsou vytvořeny vazby tak, aby byly podchyceny všechny datové toky řízené organizace. Podporuje správu informačního systému a umožňuje kvalifikovanému uživateli účelně řídit chod celého informačního systému a ve velké míře kladně ovlivňovat práci jednotlivých koncových uživatelů. Část je určena pro klíčové uživatele, kteří se v rámci své specializace podílejí na vytváření uživatelského rozhraní, provádějí rozsáhlejší hromadné operace s daty nebo aktivují a parametrizují některé ze speciálních nadstavbových funkcí pro koncové uživatele. Prostřednictvím této skupiny programů může správce systému provádět a organizovat základní činnosti:

 • řídit přístup uživatelů k jednotlivým oblastem, modulům, skupinám programů i programům OR-SYSTEM Open,
 • podílet se na tvorbě uživatelského rozhraní, vytvářet uživatelské mutace obrazovek a tisků,
 • řídit archivaci změn nejdůležitějších dat OR-SYSTEM Open,
 • přímým přístupem k datům provádět kontroly jejich správnosti, včetně možnosti hromadných úprav a oprav,
 • vytvářet firemní a uživatelské filtry pro jednotlivé datové tabulky,
 • distribuovat uživatelské „poptexty“ (popisné texty).

Přístupová práva

Jsou důležitým systémovým nástrojem OR-SYSTEM Open, jehož prostřednictvím správce řídí přístup jednotlivých uživatelů k různým objektům. Z hlediska ochrany jsou definovány tyto objekty: záložka, menu, program, funkce programu, položka souboru/tabulky. Objektová ochrana je řízena víceúrovňově, je tedy možno zakázat nebo povolit vstup skupině uživatelů a z tohoto zákazu nebo povolení opět definovat výjimky pro jednotlivce.

Report a export

OR-SYSTEM Open zaintegroval do jádra osvědčený nástroj pro tvorbu tiskových sestav a reportů -  JasperReports, který je vyvíjen jako OR-SYSTEM Open v Java, tj. přináší nezávislost na HW platformách (Windows, Linux). JasperReports využívá „open source“ knihoven pro svou práci (např. pro tvorbu grafů a tisk čárových kódů).  Reporty generované JasperReports mohou být exportovány do formátů PDF, OpenOffice, MSOffice, HTML. JasperReports umožňuje generovat reporty obsahující tabulky, obrázky (statické i dynamické), různé typy grafů (koláčový, sloupcový, spojnicový, …), čárových kódů (EAN128, Code39, 2of5, …), grafických elementů jako jsou loga, čáry, čtverce, kružnice, atd. Vzhled výstupu je dán vstupní šablonou – XML souborem s příponou .jrxml. Tyto šablony je možné napsat ručně, nebo vytvořit pomocí grafického návrháře tiskových sestav iReport. V OR-SYSTEM Open je k dispozici sada vzorových šablon, ze kterých můžete vyjít při tvorbě vašich vlastních. Grafický návrhář iReport umožňuje vytvářet vzhled výstupu tak, jak bude vypadat při tisku. Je to podobné jako ve MS Wordu či Open Office Writeru. 

Připojení dokumentu 

Umožňuje archivaci elektronických dokumentů vzniklých jak v rámci OR-SYSTEM Open (faktura, objednávka, dodací list, …) tak i mimo OR-SYSTEM Open (výkresová dokumentace, montážní návody, fotky,…) formou ukládání, správy a přístupu k jednotlivým dokumentům na samostatné datové úložiště s řízeným přístupem. Pro náročnější řešení integrujeme PLM / PDM nadstavby pro správu, sdílení, fulltextové vyhledávání, atd.

Podpora čárových kódů

OR-SYSTEM Open plně podporuje využívání čárových kódů buď pro interní potřebu efektivního pořizování dat a sledování (řízení výroby, skladování apod.) nebo pro externí použití, zpravidla pro označování produktů a zboží pro obchod. Nasazení čárových kódů je velice rozmanité podle konkrétních potřeb uživatelů a není v OR-SYSTEM Open vázáno na některou oblast, prostupuje celým informačním systémem, jeho jednotlivými moduly tak, jak během implementace vzniká potřeba automatické identifikace – potřeba aplikace čárových kódů (1D, 2D) přinášející výraznou úsporu času, přesná a aktuální data, naprostou průhlednost evidence a omezení chybovosti způsobené tzv. lidským faktorem zejména do obchodu, přepravy a logistiky obecně.

Workflow

Ačkoliv se výraz „workflow“ nepřekládá, jeho český ekvivalent „pracovní tok“ je poměrně výstižný. Představuje strukturovanou a měřitelnou sadu činností sestavených tak, aby vytvářela specifikovaný výstup. Slouží například k vyjádření jednotlivých firemních útvarů (středisek) k přiřazeným úkolům, např. obchodním zakázkám, fakturám, projektům, reklamacím, apod. „Vyjádřením“ je primárně schválení nebo odmítnutí (př. požadovaného termínu v řádku zakázky,…). „Vyjádření“ v sobě může zahrnovat další podmínky např. cenu, množství, kvalitu, apod. Z toho důvodu je k vyjádření možno přiřadit textové poznámky. Modul využívá různé šablony definující, které útvary (role), v jakém pořadí a s jakou prioritou se budou vyjadřovat a jakou obdrží zprávu / notifikaci. Cílem je rychlé, řízené a kvalifikované rozhodnutí v monitorovaném procesu. 

Traceability

Umožňuje řízení toku šarží materiálu (surovin) a polotovarů, které vstupují do finálních výrobků a jejich začlenění do SCADA (Supervisory Control And Data Acquisiton) systému.  Traceability je možné nastavit pro tok materiálu pro všechny suroviny a výrobky, nebo omezit jenom na část surovin, výrobků a skladů. Funkce traceability umožňují detailní zpětné sledování šarží surovin a polotovarů, které vstupují do vyšších sestav. Např. šetření dle řádku dodacího listu, dle výrobního čísla a podobně. 

Mobilní aplikace

Mobilita – rychlost – kdykoliv a kdekoliv online - symboly dnešní doby. OR-SYSTEM Open „jde s dobou“, přináší managementu v logistice, výrobě, servisu, financích potřebné nástroje a mobilní, převážně android aplikace. Za dlouhá léta jsme už otestovali a předali různé platformy do provozů našich klientů, včetně průmyslových terminálů, od nositelných po velké displaye. Aplikace připravujeme tzv. „prototypovým způsobem“ s variabilním ovládáním a konektivitou k síti (Wifi, 3G, LTE,…). Mobilní aplikace OR-SYSTEM Open mohou spolupracovat s dalšími službami v zařízení - telefonní seznam, navázaní spojení, SMS, Fotoaparát, GPS pozice, Notifikace, přičemž v běžné činnosti lze použít cenově dostupná zařízení.

Obchod

Obchod

Svými jednotlivými moduly splňuje maximum požadavků zákazníků z výrobních a obchodních organizací v různých oborech činnosti. Počínaje řízením nabídkového a poptávkového procesu, nákupem potřebných surovin, materiálů, polotovarů i hotových výrobků nejen pro výrobu, ale také pro běžnou potřebu firmy. Vysoce ceněnou kapitolou je komplexní oblast skladování vyrobeného nebo nakoupeného zboží, jeho prodej, balení, značení, treacebility, expedice, atd. Celý životní cyklus může být navázán na integrované Workflow. Jednotlivé procesy jsou trvale vyhodnocovány a pro svoji vysokou parametrizaci a nezávislost na druhu výroby je část OBCHOD určena k použití u širokého okruhu zákazníků OR-SYSTEM Open.

Základní výhody modulů OBCHOD:

 • Rychlá orientace a automatizace procesů v potřebách výroby (MRP), prodeje, nákupu a logistiky
 • Vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých nabídek / poptávek, spolupráce s CRM
 • Komunikace s veřejně dostupnými internetovými zdroji (obchodní rejstřík, registr plátců DPH atd.)
 • Tvorba podkladů pro Intrastat, včetně exportu na portál celního úřadu
 • Kontrola kredibility firem pomocí databáze CreditCheck
 • Automatická aktualizace kurzovního lístku z portálu ČNB
 • Tvorba objednávek na přepravu pro přepravní společnosti např. TOPTRANS, Česká pošta apod.
 • Podpora elektronického obchodování, prioritně Centrik (NetDirect), ale i další e-shopy
 • Uživatelská tvorba reportů a přehledů, výstupy na Intranet/Internet
 • Univerzální rozhraní pro MES (Manufacturng Execution Systems)

Prodej

Je připraven k zajištění veškerých obchodních aktivit směrem od výrobce k uživateli, od dodavatele k odběrateli, od nabídky k faktuře. V koordinaci s CRM se podílí na správě ceníků, tvorbě nabídek a kupních smluv, zpracování expedičních, dodacích a účetních dokladů. Aktualizují a udržují údaje o dodavatelích a odběratelích, obchodních partnerech, bankách a bankovních účtech, platebních, dodacích a adjustačních podmínkách, celních sazbách, kursech měn, atd. Nedílnou součástí jsou aplikace individuálních odběratelských slev zejména pro firmy poskytující zákaznické ceny nebo slevy na koncové odběratele.

Poptávky a nabídky

Rozšiřuje OR-SYSTEM Open v oblasti Prodeje, Nákupu a CRM. Poskytuje nástroje pro řízení procesu  tvorby a monitoringu schvalování poptávek a nabídek. Pomáhá analyzovat vývoj obchodního vztahu se zákazníkem s možností vyhodnocení úspěšnosti obchodních případů. Samozřejmostí je administrace průběhu komunikace se zákazníkem, upřesňování nabídky, schválení a završení kupní smlouvou. V oblasti Nákupu celý proces začíná tvorbou poptávky, dále zaevidováním přijaté nabídky s možnou vazbou na nákupní ceník a nákupní objednávku. Obě oblasti jsou tímto modulem navzájem aplikačně propojeny. Je možno hromadně vytvořit novou poptávku na dodavatele ke zjištění aktuálních nákupních cen. Mezi jednotlivými stavy obchodního případu (poptávka, nabídka, objednávka) jsou vytvářeny logické vazby, které umožňují rychlé a přehledné zobrazení aktuálního stavu a následné vyhodnocení dle obchodních referentů, výrobního sortimentu nebo jiných kritérií.

Obchodní projekty

Vede kompletní evidenci obchodních projektů a sdružuje obchodní doklady k danému projektu. Modul řeší obchodní případy vyžadující rozsáhlejší a časově dlouhodobou evidenci formou projektu, zejména z pohledu následujících informací: název projektu, číslo účetní zakázky, osoby, plánovaná hodnota projektu, definice záloh, milníky projektu (plánované a skutečné termíny), status projektu. Z projektu je možné vytvářet nebo zobrazit příslušné obchodní doklady: nabídky, zálohové faktury, expediční příkazy, dodací listy, faktury včetně automatické vazby na daný projekt.

Nákup

Modul přináší všechny funkce pro nákupní a zásobovací činnosti firmy a efektivní hospodaření se zásobami. Návrhy nákupních objednávek vytvořené oprávněnými žadateli mohou být postupovány definované osobě, která je oprávněna jednotlivé požadavky slučovat a upravovat. Následně upravené požadavky jednoduchým způsobem převedete do konkrétních objednávek. Důležitou schopností je automatizace zpracování návrhů objednávek, které jsou výsledkem propočtů potřeb MRP. Sledování stavu plnění objednávek, aktuálního stavu skladových zásob, plnění stanovené výše pojistných zásob, limitů čerpání materiálu, průměrných střediskových spotřeb jsou dalšími funkcemi modulu Nákup.

Skladové hospodářství 

Modul umožňuje sledování stavu a toku zásob a finančních prostředků vynakládaných na skladové zásoby jednotlivými středisky a odděleními organizace. Pohyb zásob je kontrolován z věcného a účetního hlediska s přenosem do účetnictví.

Mezi základní funkce Skladování patří:

 • správa skladových míst (sklad reklamační, střediskový, konsignační, celní, fiktivní, atd.)
 • management skladových položek, jejich vyhledávání
 • tvorba všech druhů skladových pohybů (příjmy a výdeje zakázkové i neadresné, přesuny, přecenění, inventury) včetně traceability
 • řízení skladových cen (oceňování metodami pevných cen, průměrných cen, průměrných cen se sledováním cenové odchylky a rozpouštěním nákladů, FIFO)
 • optimalizace stavu zásob
 • tisk průvodních dokladů, deníků, výkazů, reportů a statistik pro skladovou a účetní evidenci.

OR-SYSTEM Open má širokou paletu variant řešení v oblasti řízení zakladačových skladů v přímé vazbě na obchodně-logistické a výrobní procesy. Například řízené umístění výrobků, polotovarů, komponent, materiálů v zakladačových skladech - s ohledem na objem, hmotnost, optimalizaci naskladnění, vhodnost sortimentu, četnost pohybů, vzdálenost, doporučit výběr z buněk s ohledem na balení a termín uložení zásoby. K dispozici jsou uživatelské nástroje pro automatickou identifikaci pomocí různých technologií, např. 2D / 3D čárového kódu, apod.

Servis

V integraci s  procesy CRM a odkrývá business potenciál („cross selling“). Servis pomáhá sledovat servisních zásahy prováděných vlastními pracovníky nebo třetí stranou. Poskytuje informace o nákladovosti zásahu v členění: materiál, práce, dopravní a ostatní náklady. Samozřejmostí je sledování poruchovosti konkrétního vyrobeného kusu už od jeho instalace.

Reklamace

Řeší reklamačních řízení se zákazníky, včetně vazeb na jednotlivé způsobitele (Prodejní objednávky, Dodací listy, Faktury). Modul řídí reklamační proces z pohledu příčin včetně vyjadřování a schvalování kompetentních pracovníků a podporuje jednotlivé kroky pro úspěšné vyřízení reklamace (dobropis, sleva, náhrada, oprava).  Významnou funkcionalitou v procesu reklamace je spatná traceabilita s rozpadem od výrobního čísla finálního výrobku po nejnižší úroveň – nakupovaný materiál a jeho šarži. Tiskne reklamační protokoly a pomáhá vyhodnocovat reklamace.

EDI

Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je moderní komunikační technologie založená na „nepapírovém“ obchodním styku. Lze ji jednoduše definovat jako „elektronickou výměnu obchodních a jiných dokumentů v podobě strukturovaných zpráv mezi dvěma nezávislými subjekty nebo aplikacemi“. Strukturované zprávy představují informace předávané v předem stanoveném formátu a normalizované jak z hlediska obsahu, tak i významu. Cílem EDI je nahrazení papírové dokumentace elektronickou, snížení nákladů spojených s jejich tvorbou a výměnou a současně zvýšení efektivity a kvality procesů. EDI doklady mají stejnou právní váhu jako dokumenty „papírové“. OR-SYSTEM Open podporuje zpracování libovolných vstupních (přijatých) i výstupních (odchozích) elektronických dokumentů (EDI zpráv). Komplexní řešení zahrnuje příslušný komunikační software, konvertor EDI zpráv a aplikační software pro zpracování informací z elektronického dokumentu v OR-SYSTEM Open.

Konfigurátor objektů

Konfigurátor objektů

Je také pro Vás klíčová rychlost a flexibilita v obchodování, přesnost a sepětí se zakázkovým TPV? Chtěli byste centrálně řídit cenové mapy dle teritorií Vašich obchodních partnerů? Potřebujete „jednou provždy“ vyřešit logické vazby mezi oddělením obchodu a konstruktéry? Orientujete se na komplexní procesní automatizaci od nabídky až po generování konkrétních CNC programů ve výrobě a balicích předpisů v expedici?

Konfigurátory objektů jsou dlouholetou praxí ověřené nástroje pro efektivní automatizaci procesů Obchod – TPV – Výroba – Logistika. Klient si může vybrat různé alternativy řádkových nebo grafických konfigurátorů a ke každému zobrazit doplňující texty a detailní obrázky, které reprezentují příslušnou skupinu. Předností modulu Konfigurátor objektů je jeho plné zakomponování do centra OR-SYSTEM Open.

Konfigurátory OR-SYSTEM Open přinášejí obrovské konkurenční výhody a přínosy jak firmě, tak jednotlivým pracovníkům, mj.:

 • eliminaci chyb a rychlejší zaškolení nováčků v týmu i rozsáhlé sítě obchodních partnerů,
 • velké finanční úspory (vyrobitelnost zakázkového řešení, snížení reklamací, detailní vazba na TPV a popis vlastností do smluv s koncovým odběratelem výrobku),
 • nové příjmy (rychlejší práce, více zvládnutých nabídek a úspěšných zakázek).

Konfigurátor objektů je ve výsledku vysoce strukturovaná, uživatelsky customizovatelná aplikace vhodná pro všechny výrobní a obchodní společnosti s různými komoditami.   

Sestavení Konfigurátoru

Reprezentuje seznam vlastností, jejich pořadí a vzájemné kombinace, které mohou ovlivňovat výběr hodnot pro jednotlivé vlastnosti. OR-SYSTEM Open Konfigurátor kontroluje koncového uživatele v tom, zda jeho definice je správná či nikoli. V systému může být řada šablon, s jejichž pomocí lze popisovat různé typy objektů. Konfigurace objektu je dialogem uživatele s ERP o výběru šablony a nabídky příslušných vlastností a výběru odpovídajících hodnot.

Vlastností položky je vše, co jakýmkoli způsobem nebo směrem danou položku popisuje -  metrika (délka, šířka), vzhled (barevnost), chemické složení, apod. Každá vlastnost může nabývat dlouhé řady hodnot, které je možno seskupovat do dílčích kategorií a sad. Konečný počet připravených hodnot vylučuje zanesení chyby. Hodnoty však nemusí existovat předem, ale může je přinést reálný požadavek zákazníka. Vlastností může být praktický, i když abstraktní pojem, jako je řetězec nastavení výrobní linky. Ve chvíli, kdy jsou vlastnosti připraveny, je možno sestavit vlastní Konfigurátor.

Konfigurace skladové položky

Šablona, kterou přistupujeme k popisu určité položky. Každý takto nakonfigurovaný objekt je uložen zároveň se svými definovanými vlastnostmi a jejich hodnotami. Při vyhledání pak nezáleží na jméně nebo identifikaci položky, nýbrž na jejích vlastnostech a jejích hodnotách. Každá hodnota každé vlastnosti si sebou nese substituci v identifikačním či pomocném kódu, čímž podléhá pevně definovaným pravidlům, vedoucím a usměrňujícím uživatele ke správnému cíli. 

Konfigurace zakázek, skladových zásob

Je připojením vlastností k objektu zakázka nebo skladová zásoba, které doplňují charakteristiky skladové položky o individuální vlastnosti, které daná skladová položka nabývá pouze na této zakázce nebo skladovém místě.

TPV dle konfigurátoru 

Umožňuje plně automatické generování konkrétního TPV z tzv. „představitelového TPV“, bez zásahu konstruktéra, na základě hodnot vlastností konkrétní skladové položky a předem definovaných vzorců (viz Makra), které vyjadřují vliv hodnot na použití konkrétní komponenty nebo operace. Například odpoví, které komponenty v jakém množství vstupují do kusovníků. Nezanedbatelnou výhodou je automatický vznik při vytvoření nové skladové položky. Dá se tedy říci, že zakázky „normuje“ už obchodník, bez závislosti na přítomnost konstruktéra a technologa.  

Obchodní konfigurátor

Slouží ke zjednodušení a zrychlení zadání požadavku koncového zákazníka, ať už je to zákazník v obchodě, na firemním webu nebo obchodní partner, který zadává svůj požadavek do OR‐SYSTEM Open přes individuální rozhraní. Zákazník popisuje svůj požadavek obchodními vlastnostmi, které slouží k popisu požadavku zákazníka a návrhu prodejní ceny. Po akceptaci nabídky jsou z obchodní konfigurace vygenerovány standardní položky s úplnou konfigurací. Obchodní konfigurátor může nejenom komunikovat jazykem pro dané teritorium, ale s výhodou přiřazovat prioritní vlastnosti výrobků (materiály, komponenty), řídit cenu výrobků (centrální řízení marží), přiřazovat dokumentaci a logistická pravidla pro danou zemi, atd.

Reporty konfigurovaného objektu 

Konfigurátor umožňuje tisknout výběr charakteristik a jejich formát podle potřeby. Ke každému konfigurátoru je přiřazen seznam reportů, ve kterém je popsán formát tisku. Umožňuje potlačit tisk charakteristik, jejichž hodnoty nechceme tisknout.

Konstrukce a technologie

Konstrukce a technologie

Velmi významnou oblastí v OR‐SYSTEM Open je Konstrukce a technologie. Představuje základní soubor nástrojů pro práci konstruktérů a technologů. Svými moduly zcela pokrývá požadavky standardních CAD systémů nebo sofistikovaných nástrojů PLM, PDM a svým SW rozhraním dovoluje bezproblémovou spolupráci s těmito specializovanými konstruktérskými nástroji. Jako rozsáhlý systém SW podpory vývoje a technické přípravy výroby, založený na principu skupinových technologií, spravuje údaje o výrobním zařízení (stroje, skupiny strojů, pracoviště), pracovnících (včetně profesí), podnikových kalendářích a výrobcích. Konstrukce a technologie sleduje historii změn operací, jde o významný nástroj změnového řízení dle norem řízení kvality a odpovídá požadavkům ISO norem na průkaznou dokumentaci. 

Konstrukční kusovníky

Zajišťuje komunikaci mezi PLM/PDM a OR-SYSTEM Open. Vytvořené výkresy v CAD konstruktér schválí v PDM, které vygeneruje XML soubory. Modul importu automaticky načítá vygenerovaná XML z PDM, přebírá definovanou strukturu XML a naplní data od ERP. Z XML načítá data Konstrukčního kusovníku a v úloze Konstrukční kusovník čeká na schválení konstruktéra. Po schválení kusovníku je transformován do standardního kusovníku v OR-SYSTEM Open. Druhou částí je import žádanek pro nakupované položky. Konstruktér zasílá žádanku, nákupčí ji převezme a založí novou nebo spáruje s již založenou položkou v Katalogu položek. Uložením požadavku je žádanka vyřízena a systém automaticky zašle ID položky do PDM, který si ho převezme a uloží ID do své knihovny. Při znovupoužití položky žádanka už nevzniká a zasílá konkrétní ID položky do OR-SYSTEM Open.  

Napojení CAD/PDM/PLM

Konektor představuje řízenou obousměrnou komunikaci mezi PLM (Teamcenter) a OR-SYSTEM Open. Rozlišujeme Konektor pro kusovníky, technologické postupy, obrazové informace a související data. Dále Konektor pro workflow a změnovou službu. Integrace s CAD Solid Works na novém konektoru je v provozu a konektory jsou architektonicky připraveny i pro jiná PLM/PDM/CAD řešení. 

Technologické Kusovníky 

Základním posláním modulu Kusovníky je tvorba a správa kusovníků výrobků. Poskytuje konstruktérům výkonné nástroje, z nichž nejvýznamnějším je Konstrukční katalog. Modul disponuje řadou výběrových funkcí a reportovacích programů, umožňujících tvorbu přímých, inverzních, množstevních, strukturních a stromových znázornění kusovníků, potřebných přehledů a porovnání, stejně jako programy efektivně podporujícími změnová řízení. Kusovníky dovolují práci s představitelem (barevné variace, velikosti, varianty provedení), s různými daty platnosti pro komponenty a materiály (časové řezy), s libovolnými textovými informacemi (rozpiska materiálů apod.), s libovolnými připojenými dokumenty (výkres, obrazová dokumentace atd.).

Technologické postupy 

Slouží k efektivnímu zpracování časových a mzdových norem, materiálových a kapacitních požadavků. Definuje časovou posloupnost výroby a její materiálové zabezpečení. Technologický postup obsahuje nejen aktuální informace o výrobě, ale současně dovoluje sledovat historii změn jednotlivých operací a tím se stává významným pomocníkem změnového řízení splňujícím všechny nároky, kladené na uživatele normami pro řízení kvality. Účelným využíváním předem nadefinovaného katalogu operací lze dosahovat velmi efektivní tvorby technologického postupu. Totožné operace v technologických postupech vycházející z určitých norem, lze uložit do tohoto katalogu a při tvorbě technologických postupů se na katalog odvolávat. Při změně normy operace je zajištěna automatická aktualizace všech technologických postupů, které příslušnou operaci obsahují. Pro další zobecnění katalogu při tvorbě technologického postupu jsou k dispozici tzv. koeficienty pro stanovení materiálových vlastností, které ovlivňují použitou normu operace.

Katalog operací 

Velmi usnadňuje práci technologa všude tam, kde používá předem dané normované operace a tím jednotlivé technologické postupy velmi efektivně skládá. Spolu s funkcí kopírování v technologických postupech umožňují technologovi okamžitě vytvářet technologické postupy bez časových ztrát. Práce s Katalogem operací pomáhá při vytváření nových a aktualizaci stávajících technologických postupů. Využívá se tam, kde jsou operace shodné pro několik různých výrobků. Při vytváření nového technologického postupu technolog jen skládá nový postup z již předem připravených operací, které mají vyplněny předem všechny náležitosti. 

Nářadí, Formy 

Specializuje se na evidenci a sledování využití nářadí nejen pro účely oblasti Konstrukce a technologie, ale pro řízení celého výrobního procesu. Nářadí umožňuje sledování životnosti a opotřebení nářadí, jeho spotřeby, plánování nákupu a jeho zakalkulování do nákladů. Jednotlivé kusy nářadí jsou vázány na konkrétní operaci technologického postupu a sledovány v samostatném souboru. Výrobní zakázky a jim přiřazené technologické postupy obsahují i „nářaďové“ operace, obdobně součástí zakázkových kusovníků jsou příslušné nářaďové pozice. Modul Nářadí je možné využívat i v provozech, kde jsou používány formy (lisovny). Forma je založena jako nářadí a je možné k ní nadefinovat další potřebné údaje: cykly, násobnost, výrobek, počet otisků atd.

Náhrady materiálu

Představuje užitečný nástroj, umožňující k položce nebo ke kusovníkové pozici předepsat konstruktérem definovanou náhradu (například když není skladová zásoba prioritní položky). Tím je zajištěno, že nahrazovaný materiál splňuje všechny požadavky na výrobek (např. ISO normu).

Výroba

Výroba

Výroba v OR-SYSTEM Open obsahuje aplikace pro komplexní zpracování výroby pro všechny komodity diskrétních výrob, od zakázkové výroby po sériovou a jejich  kombinace. Aplikace jsou bezešvě integrované s datovým i aplikačním logistickým, ekonomickým okolím v OR-SYSTEM Open. Standardně jsou v modulu aplikačně pokryty  všechny výrobní business procesy klasických výrob.

Navíc obsahuje aplikační – komoditně orientované speciality, které umožňují uživateli efektivně řídit specifické, vysoce konkurenční vlastnosti uživatele ve výrobním procesu.

Modul umožňuje odpovědným pracovníkům výroby efektivně výrobu plánovat a organizovat. Přehlednou formou poskytuje informace pro kontrolu úkolů uživatelů, organizačních jednotek a pro stanovení korekce. Údaje jsou dostupné na instalovaných pracovních stanicích, zobrazovacích panelech, nebo na mobilních zařízeních různých typů. 

Plánování a zadávání do výroby může probíhat bez omezujících podmínek, nebo  dle  disponibility výrobních zdrojů  - výrobních zařízení, nářadí, nástrojů, profesí, a také dle stavu zásob materiálů, surovin a polotovarů. Proces kapacitního plánování výroby je implementován vlastní, plně integrovanou skupinou úloh typu APS (Advanced Planning and Scheduling). 

Výrobní plánování

Výrobní plánování (MRP a MRP II) patří mezi stěžejní nástroje oblasti VÝROBA, určené pro tvorbu výrobních plánů, jejich oceňování a stanovení materiálových a kapacitních potřeb. Na základě zákaznických objednávek, standardních technologických postupů a kusovníků, pracovních plánů a kapacitních možností, rozpracovanosti výroby a stavu skladů sestavuje návrh plánu výroby a vytváří podklady pro výrobní zakázky.

Výrobní zakázky lze tvořit pro konkrétního odběratele, pro konkrétní výrobek, zhromadněním výroby bez ohledu na zákazníka, automaticky, manuálně podle okamžité dispozice. Veškeré tyto návrhy lze aktualizovat, upravovat a rušit.

Řízení zakázky

Řízení zakázky je základní řídicí jednotka operativní úrovně řízení výroby v organizaci. Poskytuje nástroje sloužící k efektivní tvorbě a sofistikovanému sledování výrobních zakázek a chodu výroby.

Základní funkci je tvorba výrobních a montážních zakázek, výrobních návrhů, transformace prodejních objednávek do výrobních zakázek a jejich administrativní vybavení zakázkovými kusovníky, technologickými postupy a průvodní dokumentací jako jsou výdejky materiálů, mzdové lístky, hlášení výkonů apod. V procesech řízení zakázky jsou implementována pravidla tahové, tlakové výroby, APS a další optimalizační nástroje. Zejména umožňují práci s výrobními zdroji, termínováním zakázek, sledováním vytíženosti zdrojů zakázkami a sestavování zásobníků práce pro stroje a hledáním kritických míst.

Operativní řízení výroby

Operativní řízení výroby pokrývá problematiku plánování a řízení výroby na nejnižších organizačních uzlech, na úrovni zásobníku práce. Operativního řízení a přidělování zakázkových operací na skutečná pracoviště, konkrétní termíny a pracovníky. Jedná se o automatizaci každodenní rutinní práce dílenských plánovačů a mistrů.

Mezi hlavní přednosti patří vysoce propracovaná prezentace všech dat potřebných pro klidný a bez-prostojový chod výroby, jejich řízená a filtrovaná prezentace a zejména online dostupnost ne všech pracovištích dílny.

Sofistikovanost  a transparentnost aplikací Operativního řízení výroby úzce souvisí s cílem kvality řízení dílny.  

Odvádění výroby

Aplikace jsou určeny pro zpětné sledování toku materiálu,  uvolňování a spotřebě kapacit, vývoj situace v plnění plánu. K dispozici jsou  vysoce modifikovatelné odhlašovací aplikace, zejména hlášení "Start - End", atd. včetně jejich napojení na různé typy snímačů,  až po řízený interface MES řešení.    

Řízený tok dat je automaticky zpracován jako archivace hlášení a je základem pro vyhodnocení výkonů a mezd,  evidenci neshodné výroby a její ocenění. Uživatelsky modifikovatelná je tvorba statistik včetně statistiky neshodné výroby. Ve spojení s docházkovým systémem je možno přímo hodnotit produktivitu práce pro pracovníka.

Vyhodnocování zakázek

Vyhodnocování zakázek umožňuje sledovat stavy zakázek, rozpracované výroby a provádět důsledná vyhodnocení výsledných nákladů na zakázku i celou výrobu podle různých hledisek. Cílem vyhodnocovacích kroků je nejen skutečná kalkulace výrobku nebo zakázky, ale rovněž vyhodnocení vytíženosti výrobních kapacit a plnění norem a ukazatelů řízení kvality.

Plánová část pro vyhodnocování zakázek startuje již v procesech plánování výroby - materiál na operace, plánované pracoviště, profese, ... Zásadním předpokladem pro řádné sledování a vyhodnocování výroby je buď automatizace procesu mapování skutečného stavu výroby, nebo organizační disciplína ve zpracování zpětných hlášení. Následně má řídicí pracovník  kdykoliv v průběhu výroby přehled o stavu výroby v dané operaci, o výrobku a zakázce  jak z hlediska množství a kvality, tak i hodnoty. K dispozici je sledování vytížení pracovišť, strojů, středisek, lidských kapacit.

Nedokončená výroba

Mapuje stav a změnu výroby ve finančním vyjádření a poskytuje jej pro další analytická  účetní zpracování. Proces je nastaven dle  stávajících parametru skladů, plánovaní toku materiálu, kalkulací a jiných kustomizovaných vlastností. Výsledek finančního vyhodnocení výroby je řízen dle kalkulačních vztahů, dle struktury kalkulačního vzorce. Je agregován od nejnižší jednotky (materiál, operace) přes jednotlivá střediska a rozpracované výrobní příkazy až k finálním účetním obratům. Plán vychází z plánové kalkulace a náběhy nákladů se přiřazují na základě skutečnosti rovněž v položkách kalkulačního vzorce. Ve variantě adresné výroby je možné vyhodnocovat nedokončenou výrobu každého obchodního případu.

Neshodná výroba

Ve vazbě na evidenci práce řeší uživatelem klasifikovanou evidenci neshodných výrobků s možnosti definovaní procesu pro opravitelnou a neopravitelnou neshodnou výrobu.  Na základě číselníku chyb a nastavení parametrů jejich vlastností, je možné přímo při příjmu hlášení operace zaznamenat výskyt neshodného výrobku s dopadem do dalších vztahů. Lze registrovat informace o zavinění, opravitelnosti a náhradě chyby buď přímo při hlášení operace nebo později - po schválení příslušného opatření. K dispozici jsou kalkulační nástroje pro ohodnocení neshodného výrobku plánovou nebo skutečnou kalkulaci. Zodpovědným přístupem a řádnou evidencí zpětných hlášení je vytvářena bohatá datová základna sloužící jako rozhodující podklad pro statistická vyhodnocení a dodržování norem pro řízení kvality.

Řízení kontroly jakosti

Řízení kontroly jakosti slouží ke sledování jakosti výroby a vytváření požadovaných certifikátů kvality k dodávaným výrobkům. Informace, které jsou základem certifikátů, jsou jednak výsledkem předepsaných kontrol, prováděných v procesu výroby, jednak hodnotami sledovaných vlastností vstupních materiálů a surovin. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s předepsanými požadovanými hodnotami a vyhodnoceny, zda odpovídají povoleným  tolerancím.  OR-SYSTEM Open může mít v technologickém postupu operace, definované pro provedení kontroly výroby. Do Řízení kontroly jakosti je integrována registrace neshodné výroby s možnostmi kvalifikace, vyjádření a posouzení příslušným pracovníkem.

Kooperace

Poskytuje nástroje sloužící k plánování, objednávání a sledování kooperací na operace, které je nutno externě zabezpečit z důvodu chybějící technologie nebo chybějících  kapacit výrobních zdrojů. Kooperace navazují na procesy skladování, plánování výroby a řízení výroby. Charakterem práce je propracovaná tzv. operativní kooperace. Proces kooperace je funkčně a dokladově integrován s výrobní zakázkou.   Obsluze jsou k dispozici ceníky kooperace, partneři, objednávky, atd.

Plánování kapacit výrobních zdrojů

Plánování kapacit výrobních zdrojů

Kapacity výrobních zdrojů poskytují excelentní nástroje pro plánování výroby s volitelným zohledněním jednotlivých výrobních zdrojů. Plánování kapacit je zajišťováno vlastními plně integrovanými úlohami typu APS (Advanced Planning and Scheduling).

Kapacitní bilancování vytváří frontu operací na jednotlivé výrobní zdroje (stroj, nářadí, profese atd.). Fronta je vytvářena tak, aby byly zohledněny materiálové zdroje (skladové zásoby plus objednávky materiálu na cestě). Dále aby byly maximálně plněny termínové a množstevní požadavky odběratelů. Současně obsazuje výrobní kapacity tak, aby zdroje byly maximálně využity a nedocházelo ke zbytečným prostojům. V případě potřeby je možné prodejní zakázky dělit do kategorií podle priorit.

Informace z kapacitního bilancování využívají další moduly OR-SYSTEM Open:

Prodej – získává informace o termínech plnění prodejních objednávek (předstihy, skluzy).

Výrobní plánování – získává informace o termínech výrobních operací a jejich posloupnosti s ohledem na termíny prodejních zakázek a využití výrobních zdrojů.

Nákup – získává informace o chybějících materiálech, které by mohly ohrozit plnění prodejních zakázek.

Prezentace výsledků kapacitního plánování je standardně ve formě Ganttova diagramu. Další prezentace jsou připraveny pro reportovací, desktopová, mobilní a mediální pracoviště. Obsah prezentace je uživatelsky volitelný. Grafické tokové diagramy výrobku, operací, pracovišť, obsazení disponibilních kapacit operacemi výrobních zakázek, zaplánování zakázek v termínu nebo ve skluzu (prodejních i výrobních), grafické zobrazení kapacit jednotlivých zdrojů, včetně obsazení operacemi výrobních zakázek. V reportech je možné získat informace např. o volných a obsazených kapacitách jednotlivých zdrojů o frontách operací k jednotlivým zdrojům a o kritických výrobních zdrojích.

Kalendáře výrobních zdrojů 

Řešení představuje matematický a logický aparát pro sofistikovaný popis zdrojů, které vstupují do procesu kapacitního bilancování a plánování. Finální deklarace kalendáře představuje logickou integraci parciálních kalendářů zdrojů (stroje, skupiny strojů, odstávky, směnnost, atd.). Výsledkem výpočtu podle předem definovaných modelů pro jednotlivé zdroje je kalendář disponibilních kapacit a nepracovních intervalů. 

Rozvrhování kapacit výrobních zdrojů

Kapacitní bilancování je závislé na předem vytvořeném kalendáři  a nastavených parametrech. Vlastní zaplánování pak probíhá na základě stavu rozpracovanosti jednotlivých operací, které obsazují pracovní (disponibilní) intervaly. Nastavení parametrů a modelů dne je určující pro vytvoření plánu. Průběžná administrace těchto údajů s co možná největší přesností odpovídající poměrům ve firmě zabezpečí odpovídající výstupy, které jsou jedním z hlavních předpokladů pro úspěšné řízení firemních procesů. Výsledek výpočtu, nebo jeho části je možné zafixovat na zvolenou dobu nebo počet směn.

Speciální funkcionalita umožňuje simulovat kapacitní plánování a jednotlivé plány (výpočty) ukládat a zpětně se k nim vracet. Proces simulace zohledňuje momentální stav obsazení výrobních zdrojů, ale nemění stav zaplánování.  

Simulace obchodního případu

Významnou pomůckou pro prodejce je funkce Simulace obchodního případu. Funkce umožní prodejci v simultánním režimu, vzhledem na probíhající a kapacitně zaplánovanou výrobu, zjistit skutečný termín výroby. 

Kalkulace

Kalkulace

Tvoří zdrojové finanční (nákladové a cenové) informace pro jejich průřezové použití v celém řešení. Se základní výrobní dokumentací, pomocí flexibilního kalkulačního vzorce, se vytvářejí ekonomické metriky pro výrobky (finál, sestava, dílec, polotovar), zakázky, projekty. Datové výstupy kalkulací jsou v časových řezech následně integrovány v procesech řízení cen, skladování, rozpracované výroby, neshodné výroby a prodeji. Kalkulace tvorbou cenových metrik vytvářejí předpoklady pro finanční plánování materiálových toků, pro hodnocení efektivity celého logistického procesu, pro zavedení komplexního controllingu.

Definice kalkulačního vzorce

Představuje robustní a rozvětvený matematicko-logický systém pro řízení procesu výpočtu kalkulací. Nastavením parametrů kalkulací se definuje způsob výpočtu jednotlivých druhů kalkulace a implementují se pravidla pro vytvoření vlastního kalkulačního vzorce. Pravidla v kalkulačním vzorci si definuje uživatel podle vlastních potřeb. Nastavit lze neomezený počet jednotlivých parametrů, přičemž platí, že pouze jeden z nich je pro dané účetní období platný – ostatní slouží pro simulace a podporu při tvorbě kalkulací.

V kalkulačním vzorci lze mimo jiné definovat:

 • jednotlivé kalkulační položky (materiál, přípravky, mzdy, strojní náklady, režie apod.),
 • různé základny pro každý druh režie,
 • typ vstupní ceny materiálu,
 • základnu pro přímé náklady,
 • způsob práce se strojními a střediskovými náklady (fixní, variabilní náklady).

Plánové kalkulace

Uživateli OR-SYSTEM Open poskytuje sadu nástrojů pro přípravu plánu nákladů ze zdrojové technicko-výrobní dokumentace. Výsledkem zpracování je detailní rozpočet plánových nákladů ve struktuře nákladových středisek organizace, ve struktuře kusovníků a technologických postupů. Výsledky plánové kalkulace tvoří základní hladinu finančního a časového zhodnocení rentability procesu životního cyklu výrobku. 

Operativní kalkulace

Představuje sadu podpůrných nástrojů pro stanovení odchylek plánové kalkulace a plánovanými výsledky, které vyplývají z propočtu dat ze zakázkového kusovníku a zákazového technologického postupu. Tj. z dokumentace platné v momentě konkrétního vložení výrobku do výrobního příkazu. Operativní kalkulace poskytuje informaci o předpokládaných výrobních nákladech již vytvořené výrobní zakázky. V případě, že se zakázková a standardní TPV liší, je možné sledovat, jaké finanční dopady na výrobu mají např. odchylky.

Výsledné kalkulace

Do Výsledné kalkulace se kalkulují skutečné primární náklady. Mzdové náklady z hlášení výroby a materiálové náklady ze skladových pohybů konkrétní výrobní zakázky. Porovnáním plánové, operativní a výsledné kalkulace lze zjistit efektivitu výroby v hodnotových ukazatelích podle položek kalkulačního vzorce.

Kalkulace nabídky

Rozšiřuje možnosti využívání OR-SYSTEM Open. Umožňuje kalkulovat nejen prodejní objednávku, ale i nabídku. Dává pohled na finanční plánované náklady výroby v okamžiku vytvoření nabídky. V souvislosti s dalšími moduly OR-SYSTEM Open – operativní a výsledná kalkulace – umožňuje pohled na rentabilitu výroby. Výpočet kalkulace návrhu prodejní objednávky (nabídky), v okamžiku založení řádku prodejní zakázky, dává prodejci nástroj pro aktivní cenovou politiku.

Vlastní kalkulace vypočítá náklady nejen na jednotlivé položky prodejní objednávky (nabídky), ale i na vyráběné díly z rozpadu kusovníku. Porovnáním operativní a výsledné kalkulace s kalkulací prodejní objednávky je možné vyhodnotit nejen náklady vlastní výroby, ale i úspěšnost prodeje.

Speciální vlastností Kalkulace nabídky je možnost snadno a rychle spočítat náklady a minimální nabídkovou cenu pro ty položky, které jsou součástí vytvářené nabídky a nemají ještě vytvořené kompletní technologické a materiálové podklady. Jde o neocenitelnou pomůcku pro obchodníka, který je schopen operativně dostat přibližnou prodejní cenu pro daný výrobek spočtenou podle pravidel, která jsou v systému podle zvyklostí firmy nastavena.

CRM

CRM

CRM je v dnešním dynamickém světě velmi důležitá oblast, která rozhoduje o úspěchu každé firmy. Z hlediska funkčnosti byly ERP a CRM v minulosti často chápány jako dva samostatné systémy. OR-SYSTEM Open přichází progresivně s vlastním datově a aplikačně integrovaným modulem CRM. Díky našemu CRM můžete efektivně komunikovat, evidovat, řídit, plánovat, kontrolovat a zlepšovat všechny provázané činnosti v různých fázích obchodních vztahů. 

Subjekty a obchodní vztahy 

Přináší možnost dokonale své zákazníky poznat, pohodlně je spravovat a efektivně rozšiřovat zákaznická portfolia. Informace pro vaše rozhodování jsou snadno dostupné. Přinášejí ucelený přehled obchodního potenciálu, vztahů a možných potřeb zákazníků. Flexibilita řešení Open navíc umožňuje snadné rozšiřování množství informací o libovolné další uživatelské atributy.

Klasifikace a hodnocení subjektu

K dispozici je klasifikační nástroj pro hodnocení subjektů dle kategorie, fáze vztahu, významu, aktuálního stavu a dalších kritérií definovaných uživatelem. Podle všech vlastností je možné subjekty rychle třídit, filtrovat, podmíněně klasifikovat nejen pro přípravu vašich marketingových akcí, ale také pro analýzy obchodu, pro řízení práce servisu, vyhodnocování reklamací nebo prioritizaci kooperantů a podobně. Díky klasifikaci v CRM  OR-SYSTEM Open vznikne Vaše vynikající znalostní databáze a se správnými marketingovými postupy se budou vaši pracovníci zlepšovat v péči o klienty a aktivně se podílet na tvorbě firemního know-how.

Kontaktní informace 

Na subjekty je navázána evidence kontaktních osob a jejich jednotlivých kontaktních informací. Plná integrace s ERP usnadňuje spolupráci všech uživatelů, kteří komunikují se zákazníky, sdílejí historii vztahů a efektivně řeší zastupování pracovníků. Tato část CRM slouží primárně k neustále aktuální centrální evidenci kontaktních informací.

Řízení aktivit, WF a notifikace

Zachycení historie komunikace patří ke klíčovým přínosům CRM řešení. Umožňuje efektivně plánovat, sledovat a vyhodnocovat komunikaci s existujícími nebo potenciálními obchodními partnery, poskytuje přehlednou historii. Systém rozlišuje řadu různých aktivit podle typu (telefonní hovor, schůzka, služební cesta, elektronická komunikace – e-mail, porada k projektům u zákazníků, atd.) i podle stavu (plánovaná, uskutečněná, zrušená, …). Analýzou marketingových a prodejních aktivit můžete např. hodnotit výkon obchodního týmu, odhalovat opomíjené vztahy, nasměrovat úsilí a zdroje na nejlepší příležitosti a snadno kontrolovat investice do marketingu a obchodu.

360° pohled na zákazníka

CRM OR-SYSTEM Open s výhodou využívá plnou integraci napříč ERP, proto máte k dispozici flexibilní platformu snadného přístupu k důležitým obchodním dokumentům a dokladům z jednoho místa. Uživatelé systému ocení rychlou orientaci v objednávkách, smlouvách, nabídkách, dodacích listech, fakturách, reklamacích,… Stejně snadno lze vyhodnocovat dosavadní spolupráci se zákazníky i z pohledu finančních vztahů (náhledy na saldo nebo faktury).

Úkoly

Úkoly v CRM OR-SYSTEM Open podporují operativní řízení pracovníků a pracovních týmů. Správa úkolů má vlastní životní cyklus typu workflow. Je určen pro přidělování a notifikaci úkolů s plně elektronickou, archivovanou a správně zařazenou komunikací uvnitř firmy.

Kalendář

Usnadnit uvedené aktivity CRM je prospěšné v integrovaném Kalendáři pro ERP. 

Přehled hlavních funkcí Open CRM kalendáře:
 • Zadávání různých druhů a kategorií událostí
 • Prohlížení událostí (více možností)
 • Pohled na události kolegů z týmu
 • Filtrování událostí
 • Pamatování stavu a rozložení panelů
 • Oprava, duplikace a přesun úkolu
 • Lokalizace textů do češtiny a slovenštiny
Typy prohlížení Kalendáře:
 • Měsíc
 • Pracovní měsíc
 • Týden
 • Pracovní týden
 • Den
Druhy událostí:
 • Denní – událost plánovaná na část jednoho dne.
 • Celodenní – událost plánovaná na celý den, bez přesahu do dalších dnů.
 • Vícedenní – událost plánovaná na více dní.
Kategorie událostí:
 • Aktivita – může být libovolného druhu (denní, …)
 • Událost kalendáře – může být libovolného druhu (denní, …)
 • Úkol – úkol na rozdíl od předchozích kategorií je vždy celodenní a v kalendáři se zobrazuje jen koncové datum úkolu.

Projektové řízení

Projektové řízení

Nový ERP modul pro plánování, řízení, vizualizaci stavů, reporting a ekonomické zhodnocení vašich projektů. Modul Projektové řízení je volitelnou součástí OR-SYSTEM Open.
Můžete tak uskutečnit všechny fáze projektového řízení: zahájení, plánování, realizaci a ukončení projektu. Hlavní výhodou modulu je datová provázanost a vše na jednom místě, není třeba se učit práci s několika SW systémy, duplikovat data, kopírovat. 

Cíle vašich projektů

Cíle lze hierarchicky rozložit a řídit po dílčích částech (work breakdown structure - WBS). Každá WBS část slouží pro jednoznačné rozdělení činností a nákladů, WBS musí být v projektu alespoň jedno. Při více strukturovaném projektu se náklady v hierarchii kumulují vždy "odspodu nahoru". Nad projektem jsou vidět celkové náklady, ale nepřicházíte o výhodu vyhodnocování jednotlivých WBS.

Integrace dokladů z ERP a připojení externích dokumentů

Projektové řízení umožňuje jednoduchou a přesnou integraci dokladů (objektů) z ERP. Procesně je zabezpečena tvorba projektových dokladů souvisejícími s prací uživatele v projektu. Modul také nabízí připojení externích dokumentů v libovolném formátu (grafické, textové, zvukové). Všechny dokumenty a procesní úkony jsou evidovány a sledovány v celém životním cyklu projektu.

Úkoly a workflow

Nástroje Projektového řízení umožňují řídit projekt jednoduše pomocí úkolů, kdy zadavatel zadává přímý úkol na řešitele, nebo je možné použití vyšší formy - pomocí workflow OR-SYSTEM Open.

Milníky, etapy a generování z šablon

Pro maximální zjednodušení prací s projektem je možné využít milníky, etapy, předměty projektu (WBS) nebo generování nového projektu ze vzoru.

Reporting a vyhodnocení projektů

Přidanou hodnotou jsou nástroje pro sledování vývoje projektu, historie úprav a uživatelský přehled o aktivitách pro kvalitní řízení, kdy každá změna je sledována. Průběžně i finálně zhodnotíte plánované a skutečné náklady spojené s jednotlivými předměty projektu. Budou korektně vyhodnoceny z přidělených účetních zakázek, z různých úrovní projektu.

Ekonomika a lidské zdroje

Controlling

Modul Controlling umožňuje řešit standardní úlohy výkonové, odpovědnostní a procesní orientace nákladového controllingu. Pro řešení detailního sledování nákladů může uživatel použít deset dimenzí z celkových 30 možných.

Příklady dimenzí:

 • Zákazník, zakázka, nadřízená zakázka, typ zakázky, účet, položka kalkulace, cash-flow zakázky, výrobek, skupina výrobků a množství pro řešení úloh výkonové orientace.
 • Středisko, skupina režií a alternativní středisko pro řešení úloh odpovědnostní orientace.
 • Pro procesní orientaci může uživatel použít např. dimenze činnost, aktivita, odpovědná osoba (pracovník), umístění (pracoviště, stroj).

Systém práce s dimenzemi klade důraz na minimalizaci pořizovaných údajů. Z tohoto důvodu uživatel pořizuje tři, max. čtyři dimenze, ostatní jsou generovány (dotahovány). K základním dimenzím patří účet, útvar, zakázka (výrobek). Součástí řešení může být i plné podchycení nedokončené výroby zakázky včetně řešení náběhů a odvodů.

Uživatel si může definovat deset vlastních pohledů na náklady. K základním pohledům může patřit:

 • Kalkulační – výsledkový pohled.
 • Cash-flow zakázky.
 • Vyhodnocení střediskového hospodaření.
 • Přehled o nedokončené výrobě zakázky.

Pro potřeby plánování systém umožňuje ke každému pohledu definovat tři základní plány, a to předběžný, odsouhlasený a operativní (plánovaný, operativní, pevný). Plánované hodnoty mohou být fixního, variabilního a kombinovaného charakteru. Střediskový plán může být zadán ručně, převzat z minulého období a následně upravován.

Controlling dále umožňuje:

 • Zjištění režijních nákladů, jejich přepočet dle základny pro přepočet. Tuto funkci je možné uplatnit i pro přiřazení jiných hodnot k dimenzím. Systém umožňuje i přirážkový způsob přiřazování nákladů.
 • Pro analýzy a rozbory je kromě standardních výstupů připraven systém definice vlastních výkazů. 

Finanční účetnictví

Modul vychází z klíčových procesů finančního účetnictví. Veškeré doklady jsou zařazeny do této pětice účetních deníků: deník došlých faktur, deník vydaných faktur, deník bankovních dokladů, deník pokladních dokladů a deník interních dokladů. Z jednotlivých deníků je možné se prostřednictvím záložek a ikon dostat do souvisejících deníků, doplnit nebo aktualizovat účetní záznamy, prohlížet platby, upomínky, penále, zobrazit saldo za firmu. Také je možné vytvořit příkaz k úhradě pro jednu konkrétní fakturu, vystavit upomínku, penalizační fakturu nebo vytvořit tiskovou sestavu.

Výsledkem zpracování účetních dokladů jsou hlavní účetní knihy, knihy pohledávek a závazků a daňová evidence. Všechny účetní knihy umožňují vytvořit rychlé přehledy, zjistit stavy na účtech, vytvořit sestavy a výkazy. Veškeré výstupy je možné zpracovat nejen za účetní období, ale také i k určitému dni.

Hlavní účetní knihy jsou vytvářeny uživatelskými pohledy dle zvolených kritérií, jako je členění na dimenze, úroveň součtování, atd. Finanční účetnictví obsahuje také likvidaci faktur.

Pro prezentaci výsledků v účetnictví je zabudován v modulu samostatný výkazový aparát, pomocí něhož mohou být vytvářeny a automaticky odesílány výkazy na daňový portál, ale mohou zde být vytvářeny i samostatné uživatelské výkazy pro management společnosti. Princip sestavování výkazů z účetního rozvrhu může být zvolen dvojím způsobem. Přímá definice umožňuje přiřazení řádku výkazu přímo k vybranému účtu nebo nepřímá definice pomocí vyjmenování intervalu účtů, přímo k řádku výkazu.  Po provedení samostatného výpočtu výkazu jsou tyto výkazy uloženy do „databáze výkazů“, kde je uchovávána jejich historie.

Funkce roční uzávěrky je opakovatelná a lze ji spouštět kdykoliv. Systém pracuje s tuzemskou měnou, zahraniční měnou a tzv. přepočtenou měnou.  Velkou předností je tzv. drill-down rozpad z účetní knihy do účetních dokladů a následně pohled až na prvotní doklad do podsystému, kde doklad vznikl. Mezi jeho silné stránky patří provázanost jednotlivých deníků s ostatními podsystémy, snadné mazání a opravy chybně pořízených dokladů v otevřeném účetním období, snadná orientace při dohledávání jednotlivých dokladů v denících a zejména intuitivnost při pořizování jednotlivých dokladů a záznamů.

Majetek

Majetek je určen pro správnou a dokladovanou evidenci majetku organizace a vedení databáze daňových, účetních, statistických, technicko-výrobních a obecně evidenčních informací. Detailně řeší všechny požadavky české legislativy včetně zrychlených odpisů a technického zhodnocení. Základem Majetku je evidence dlouhodobého majetku.

Majetek umožňuje volitelně provádět automatický výpočet daňových (všemi legislativně povolenými způsoby) a účetních odpisů (mnoha způsoby včetně “německého” a “francouzského” odpisování), zaúčtování nejen těchto odpisů ale i zařazení, vyřazení, převodů a dalších účetních změn majetku organizace, práci s opravnými položkami majetku, vše na základě předdefinovaných souvztažností.

Evidence investičního majetku obsahuje i údaje pro vedení evidence daní z nemovitostí a silniční daně a to pro všechny typy organizací s různým organizačním členěním, včetně údajů o umístění majetku a odpovědných osobách. Daňové (a volitelně i účetní) údaje jsou vázány na číselník SKP, což zaručuje konzistenci a průhlednost evidence. Umožňuje se rovněž rozsáhlé vedení evidence příslušenství k inventárním číslům také s vazbami na inventarizace.

Veškeré účetní a daňové doklady (odpisy, účetní změny, pořízení, vyřazení, přeúčtování apod.) a také důležité neúčetní změny jsou obsahem souboru účetních dokladů, což tvoří základ plné dokladovosti systému. Zároveň je uchovávána veškerá “historie” majetku.

Rozsáhlý systém tzv. “registrů” umožňuje přehlednou práci s doplňkovými, technickými a dalšími údaji podle druhu majetku. Majetek uživateli umožňuje tisk rozsáhlého spektra tiskových výstupů včetně tzv. formulářových výstupů (protokoly o zařazení, vyřazení, inventární karty atd.). 

Investice

Investice jsou určeny pro dokladovanou účetní, investiční a statistickou evidenci investic - nedokončených i dokončených - a pro likvidaci investičních faktur organizace. Z hlediska účetního jde především o analytickou evidenci skupiny účtů 04 - Investice.

Základem je likvidace investičních faktur. Ta spočívá v rozúčtovávání investičních faktur na příslušné již dokončené (investiční majetek) nebo nedokončené investice, případně částečně také na neinvestiční náklady. Zaúčtovávání probíhá volitelně buď u zlikvidovaných faktur či výdejek, nebo až u faktur a výdejek již „aktivovaných“ do Majetku. Příslušné doklady odcházejí do Účetnictví. Faktury (ale také předpisy záloh, odpočty záloh, kursové rozdíly atp.) přicházejí z Financí. Podobným způsobem přicházejí výdejky ze Skladů.

Nedokončené investice jsou sledovány z hlediska nejen účetního ale i investičního oddělení - analytické členění podle statistických parametrů, různých zdrojů financování investic, rozlišení a členění investic a to jak od začátku roku, tak od zahájení investice.

Investice jsou úzce provázány s Majetkem. Umožňují po ukončení investice její aktivaci do investičního majetku (zápis do databáze Majetku s vytvořením dokladů o pořízení a haléřovém vyrovnání), zpětně se berou podklady pro likvidaci faktur na dokončené akce - inventární čísla. U dokončených investic se při aktivaci vytvářejí také doklady o doúčtování pořizovací ceny nebo o technickém zhodnocení.

Personalistika

Personalistika je určena nejen k evidenci údajů o zaměstnancích, ale poskytuje také nástroje pro podporu důležitých personálních rozhodnutí. Evidence údajů o zaměstnanci je využívána i v podsystému Mzdy.

Pro všechny personalisty je důležitý zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Personalistika umožňuje sledovat pouze ty informace o zaměstnanci, které zaměstnavatel využívá (ostatní nemusí povinně sledovat, může však kdykoliv okruh svých zájmů rozšířit). Systém je v souladu s normami ISO 9000 pro podporu certifikace a respektuje zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Je pružný k případným změnám požadavků, pracuje s číselníky, které si v převážné míře vytváří uživatel sám, a tím si také tvoří personalistiku na míru pro svou organizaci.

Personalistika obsahuje také nástroje pro podporu specifických činností personálního řízení, které jsou určeny pro střední a vrcholový management, personalisty a vedoucí.  Podpora pro řízení lidských zdrojů je zaměřena na následující oblasti:

 • Pracovní funkce (definování pracovních míst, kvalifikační listy, návrhy na zvyšování kvalifikace)
 • Školení a kurzy (evidence a plánování školení, přehledy a hodnocení školení)
 • Lékařská péče (správa lékařské péče, plánování, rizikové funkce a pracoviště, přehledy)
 • Pracovní výkazy (příplatky a srážky, korekce docházky, importy ze stravovacích a docházkových systémů, přehledy a statistiky)
 • Odměny (správa fondů odměn, přehledy vyplacených mezd)

Mzdy

Mzdy obsahují vše, co je třeba pro vedení mzdové agendy, a to v nejrůznějších typech organizací. Využívají informace o zaměstnancích z Personalistiky, pořízení vlastních mzdových dat je optimalizováno pro rychlou práci s velkými objemy dat. Je možné zadávat jak údaje k jednotlivým zaměstnancům, tak i hromadně nebo připojovat informace z externích zdrojů (z výroby, z Cestovních příkazů, z docházkových a stravovacích systémů). Údaje do časového fondu je možné pořizovat formou odchylek od časového fondu, který je určen kalendářem.

Výpočty mezd a prémií probíhají na základě předdefinovaných vzorců, jejichž rozsah je možné podle potřeby rozšiřovat. K dispozici je výpočet mzdy úkolové, časové, smíšené, platy, mzdy individuální i kolektivní v kombinaci s nejrůznějšími typy prémií, a také bohatá škála příplatků s možností nastavení vlastních sazeb i s možností definovat si příplatky vlastní. Daně, zdravotní i sociální pojištění, nemocenské, sociální i státní dávky jsou počítány automaticky v souladu s platnou legislativou. Automaticky jsou prováděny přednostní i ostatní srážky zaměstnanců i výpočet denního vyměřovacího základu a pracovněprávního průměru.

K dispozici je několik typů výplatních lístků (včetně možnosti elektronického zasílání) a rozsáhla sada potvrzení pro nejrůznější účely. Součástí je i roční mzdová uzávěrka – mzdové listy, evidenční listy včetně jejich elektronického předání ČSSZ, roční zúčtování daně i výpočet povinného podílu za nezaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností.

Základní mzdy je možno volitelně doplnit o:

 • Penzijní fondy – export příspěvků zaměstnance i zaměstnavatele do penzijních fondů, stavebních spořitelen i komerčních pojišťoven.
 • Export do ISPV – export údajů o zaměstnanci i o organizaci do Informačního systému o průměrném výdělku.
 • Export do ISP – export údajů o zaměstnanci i organizaci do Informačního systému o platech.

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy zajišťují zpracování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů. Spolupracují s podsystémem Personalistika, Mzdy i Finanční účetnictví.

Hlavní funkce:

 • Pořízení cestovního příkazu
 • Pořízení zahraničního cestovního příkazu.
 • Automatické dopočty cestovních náhrad.
 • Kontrola cestovních náhrad.
 • Tisk cestovních příkazů
 • Tiskové výstupy, rozborové sestavy
 • Archiv cestovních příkazů.

Některé úlohy z této agendy jsou dostupné prostřednictvím webového prohlížeče. Jde zejména o pořízení cestovního příkazu a schvalování související se služebními cestami. Cestovní příkazy obsahují také workflow pro povolení/schválení služební cesty. 

Přednosti

Řešení OR-SYSTEM Open je vyvíjeno v souladu s nejnovějšími trendy. Nová generace ERP OR-SYSTEM Open přímo navazuje na úspěšný OR-SYSTEM a výrazným způsobem rozšiřuje jeho možnosti jak v oblasti funkcí a modulů tak novým uživatelským rozhraním a ovládáním systému. Datový model OR-SYSTEM Open je inovovanou nadstavbou datového modelu původní generace OR-SYSTEM. Řešení je vyvíjeno v souladu s aktuálními trendy a požadavky zákazníků.


Konfigurátor objektů

Naprosto jedinečné řešení - univerzální nástroj, pomocí kterého lze uživatelsky snadno definovat ke zvolenému objektu (skladová karta, služba, zakázka…) libovolný počet vlastností a hodnot, pomocí kterých lze následně řídit vlastní logiku práce s daným objektem (cenotvorba, tvorba TPV, kapacity výroby, nabídku…).


Plně integrované vlastní řešení APS

Pro kapacitní bilanci definovaných výrobních zdrojů bylo vyvinuto vlastní řešení, které umožňuje nad aktuální datovou základnou v kterémkoli časovém okamžiku sledovat vytížení kapacit, optimalizovat sled jednotlivých výrobních operací a prověřovat dodací termíny pro všechny zakázky.


Implementace a podpora

Spolupráce s každým naším zákazníkem startuje již od počátku nasazování systému, společně vytváříme Úvodní projekt, ve kterém jsou popsány základní firemní procesy a aktivity a je definována jejich podpora v informačním systému. V následné implementační fázi potom ve spolupráci s klíčovými uživateli navrženým způsobem implementujeme podle odsouhlaseného návrhu řešení požadovanou funkcionalitu. Ke každé implementaci systému přistupujeme individuálně a od počátku projektu přizpůsobujeme naši podporu potřebám zákazníka. Vlastní tým konzultantů - odborníků v daných profesích, včetně zkušených vedoucích projektů přizpůsobuje naši vlastní metodiku nasazování systému, která je pravidelně upravována na základě našich zkušeností z více než stovky úspěšně implementovaných projektů. Po nasazení systému do ostrého provozu dostává každý zákazník přiděleného svého konzultanta - garanta, se kterým následně formou dohodnuté spolupráce řeší operativní požadavky a další systematický rozvoj systému, který je možno podpořit dohodnutých rozsahem garantovaných SLA služeb. V případech potřeby má každý náš uživatel samozřejmě k dispozici přístup na firemní HelpDesk.

Reference

Za více než 28 let naší existence jsme úspěšně implementovali náš informační systém u stovek renomovaných výrobních a obchodních organizací.

Další společnosti, kterým také slouží OR-SYSTEM

DEPRAG CZ a.s.

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

JCEE, s.r.o.

JIHLAVAN, a.s.

MEDITES PHARMA, spol. s r.o.

Miroslavské strojírny, s.r.o.

S+C ALFANAMETAL s.r.o., koncern

Šroubárna Turnov, a.s.

Železárny Velký Šenov s.r.o.

ZPA Nová Paka, a.s.

Novinky

Aktuální informace divize OR-SYSTEM.

Související produkty

Máme pro vás připravené další integrované nadstavby OR-SYSTEM Open.