VÝROBA - NEDOKONČENÁ VÝROBA - FYZICKÁ A ÚČETNÍ | Skupina OR
 VÝROBA - NEDOKONČENÁ VÝROBA - FYZICKÁ A ÚČETNÍ

- DOKUMENT KE STAŽENÍ

Charakteristika

Modul Nedokončená výroba - fyzická a účetní vyjadřuje stav nedokončené výroby z pohledu finančního vyhodnocení výroby. Stav nedokončené výroby je členěn na jednotlivá střediska a rozpracované výrobní příkazy v položkách kalkulačního vzorce. Náběhy (náklady) jsou na základě skutečnosti v položkách kalkulačního vzorce. Odvody jsou v položkách kalkulačního vzorce operativní kalkulace. Tam, kde výroba probíhá adresně, je možné sledovat nedo-končenou výrobu každého obchodního případu.


Náběhy (náklady) a odvody jsou do nedokončené výroby převáděny na základě standardních postupů:

 • skladové pohyby (výdeje a příjmy)
 • hlášení výkonů
 • Nedokončená výroba se sleduje z pohledu střediska a zakázky. Každá zakázka a každý skladový pohyb má definováno zda a jakým způsobem vstupují do nedokončené výroby. Do nedokončené výroby vstupují nejen zakázky výrobní, ale i zakázky režijní. Po uzavření zakázky se provede dopočet mezi plánem a skutečností, takže zakázka má z hlediska nedokončené výroby hodnotu 0 Kč.


  Režijní zakázky nemají kalkulaci ani odvod na sklad. Rozdělujeme je na dva typy:

 • dočasné
 • trvalé
 • Dočasné zakázky jsou takové, které se v průběhu určité doby ukončí. Např. malování chodeb, oprava kanceláře, stavba plotu atd. Na zakázky tohoto typu nabíhají náklady od samého počátku a dopočet se provede až v okamžiku jejího ukončení. Trvalé zakázky mají dlouhodobý charakter (např. náklady na konkrétní auto, náklady elektroúdržby na konkrétní středisko atd.). Náběhy (náklady) na tyto zakázky nabíhají jen za zvolené účetní období (měsíc) a do-počítávají se každou účetní uzávěrkou.

  Každý záznam do systému (skladový pohyb, hlášení výkonů) vytvoří adekvátní záznam pro nedokončenou výrobu. Tyto záznamy si na základě účetní kontace sebou nesou informaci o zaúčtování. Záznamy o nedokončené výrobě se pak převádí do databáze účetních záznamů. Ke sledování celkových nákladů v nedokončené výrobě je možno přijmout účetní záznamy z vnitropodnikové kalkulace.

  Ke sledování nedokončené výroby je nutné stanovit jednotlivá účetní období. Tato období mohou být pevná (měsíc, rok) nebo klouzavá (např. 5. 08. – 11. 09. atd.). Nesmí se však překrývat.

  Funkce

  Sledování a vyhodnocení nedokončené výroby vychází ze standardů, které jsou běžně využívány v modulech VÝROBA a SKLADOVÁNÍ. Výrobní zakázky musí rovněž projít operativní kalkulací.

  Z hlediska uživatele to znamená využití těchto úloh:

  Standardní moduly:

 • parametry zakázek
 • prodejní objednávky (zakázky)–pouze tam, kde se využívá adresná výroba
 • výrobní zakázky
 • režijní zakázky
 • operativní kalkulace
 • účetní kontace
 • skladové pohyby
 • hlášení výroby
 • archivace výkonů a dále uvedených úloh modulu Nedokončená výroba
 • Struktura

  Parametry nedokončené výroby

  Parametry nedokončené výroby definují způsob vstupu zakázky do nedokončené výroby, typ výrobní nebo režijní zakázky, typ, způsob a parametr kalkulace.

  Přehled záznamů modulu Nedokončená výroba:

  Parametr nedokončené výroby:


  Číselník položek kalkulačního vzorce

  U každé položky kalkulačního vzorce definujeme, zda položka kalkulačního vzorce vstupuje nebo nevstupuje do ne-dokončené výroby. Dále je zde vyplněna vazba na účetní kontaci pro odvody a náběhy polotovarů.


  Skladové transakce pro nedokončenou výrobu

  Pro vyhodnocení nedokončené výroby se definují účetní kontace pro jednotlivé položky kalkulačního vzorce, které ze skladového pohybu mohou vzniknout.


  Závěrky skladů – období

  Definují se jednotlivá účetní období. Období se číslují v rámci roku. Období může být pevné nebo klouzavé. Jednotlivá období se nesmí překrývat.


  Generování záznamů nedokončené výroby

  Kontrolní program pro hlášení výroby - vypisuje záznamy z hlášení výroby, které nebyly převedeny do nedokončené výroby s uvedením chyby.


  Zaúčtování vnitropodnikových faktur do nedokončené výroby

  Program, vytváří záznamy v nedokončené výrobě ze záznamů v účetním systému vnitropodnikové fakturace.


  Zaúčtování nedokončené výroby

  Program, vytváří účetní doklady pro vstup do účetnictví -nejen záznamy o účetních dokladech, ale i přímé záznamy, které se převádí do účetního systému.


  Účetní doklady

  Soubor, kde jsou uloženy účetní doklady nedokončené výroby.